อัพเดต 74 เส้นทางน้ำท่วม เส้นทางไหนเดินทางสัญจรได้-ไม่ได้ เช็คที่นี่

27 ก.ย. 2564 | 23:56 น.

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 14 จังหวัด 74 สายทาง เส้นทางไหนเดินทางสัญจรได้-ไม่ได้ เช็คที่นี่

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์สายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 14 จังหวัด 74 สายทาง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (27 ก.ย. 64 เวลา 17.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท, ลพบุรี, จันทบุรี, เพชรบุรี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ , ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, อำนาจเจริญ, นครสวรรค์, กำแพงเพชร, สุโขทัย, สระแก้ว และกาญจนบุรี รวม 74 สายทาง

อัพเดต 74 เส้นทางน้ำท่วม เส้นทางไหนเดินทางสัญจรได้-ไม่ได้ เช็คที่นี่

โดยมีสายทางที่สามารถสัญจรผ่านได้ 51 สายทาง ดังนี้

1. สายทาง สท.4001 แยก ทล.1293 – บ้านหนองกระดิ่ง อ.กงไกรลาศ, คีรีมาศ จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 35 เซนติเมตร

2. สายทาง สท.4003 แยก ทล.1293 - บ้านบางกระบาน อ.เมือง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 23 เซนติเมตร

3. สายทาง สท.5004 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4003 – บ้านทุ่งหลวง อ.เมือง, คีรีมาศ จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

4. สายทาง สท.3017 แยก ทล.101 - บ้านนาโพธิ์ อ.เมือง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 18 เซนติเมตร

5. สายทาง นว.2019 แยก ทล. 11- บ้านดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

6. สายทาง นว.4020 แยก ทล.3004 - บ้านสำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 35 เซนติเมตร

7. สายทาง นว.4024 แยก ทล. 1145 – บ้านเขาโคกเผ่น อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

8. สายทาง นว.2032 แยก ทล.11 - บ้านโคกสะอาด อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 35 เซนติเมตร

9. สายทาง นว.4027 แยก ทล.3004 - บ้านไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 35 เซนติเมตร

10. สายทาง นว.4039 แยก ทล.1412  - บ้านสายลำโพงเหนือ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

11. สายทาง นว.4048 แยก ทล.3004  - บ้านเขาน้อย อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

12. สายทาง นว.4097 แยก ทล.3330 – บ้านวังกระโดนน้อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

13. สายทาง กพ.4034 แยก ทล.1072  - บ้านแปลงสี่ อ.ปางศิลาทอง, คลองลาน จ.กำแพงเพชร น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

14. สายทาง กพ.1029 แยก ทล.1  - บ้านรวมใจภักดิ์ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

15. สายทาง นม.4006 แยก ทล.2226 – อำเภอห้วยแถลง อ.พิมาย , ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

16. สายทาง นม.1015 แยก ทล.2 – บ้านหนองหัวฟาน อ.โนนสูง, ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

17. สายทาง ชย.4030 แยก ทล.2037- แยก ทล.2055 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

อัพเดต 74 เส้นทางน้ำท่วม เส้นทางไหนเดินทางสัญจรได้-ไม่ได้ เช็คที่นี่

18. สายทาง ชย.3001 แยก ทล.201 - แยก ทล.2159 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

19. สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – แยกบ้านเขว้า อ.จัตุรัส, บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

20. สายทาง ชย.3055 แยก ทล.225 - แยก ทล.201 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 35 เซนติเมตร   

21. สายทาง ชย.2004 แยก ทล.12 - แยก ทล.201 อ.คอนสาร, ภูเขียว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

22. สายทาง ชย.3009 แยก ทล.201 - แยก ทล.2051 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

23. สายทาง ชย.4014 แยก ทล.2179 - แยก ทล.354 อ.จัตุรัส, ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

24. สายทาง ชย.3033 แยก ทล.225 – แยกทางหลวงชนบทสาย ชย.3019 อ.บ้านเขว้า, หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 35 เซนติเมตร

25. สายทาง ชย.6032 แยกบ้านหนองปล้อง – บ้านหนองพวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 8 เซนติเมตร

26. สายทาง ชย.4035 แยก ทล.2180 - แยก ทล.2369 อ.เนินสง่า, พระทองคำ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

27. สายทาง ขก.2071 แยก ทล.12 – บ้านสามสวน อ.หนองเรือ, บ้านแท่น จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

28. สายทาง ขก.3055 แยก ทล. 229 - บ้านมูลนาค อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 23 เซนติเมตร

29. สายทาง ศก.3040 แยก ทล. 221 อำเภอกัณทรลักษ์ - อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

30. สายทาง ศก.5049 แยกทางหลวงชนบท ศก.4003  - บ้านโคก อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

อัพเดต 74 เส้นทางน้ำท่วม เส้นทางไหนเดินทางสัญจรได้-ไม่ได้ เช็คที่นี่ 31. สายทาง ศก.4035 แยก ทล.2157 - บ้านละลม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 5 เซนติเมตร

32. สายทาง ศก.4001 แยก ทล.2201 - บ้านแซร์ไปร์ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

33. สายทาง ศก.3028 แยก ทล.226 – บ้านคูซอด อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 25 เซนติเมตร

34. สายทาง อจ.4023 แยก ทล.2134  - บ้านหนองช้างน้อย จ.อำนาจเจริญ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

35. สายทาง สายทาง ชน.4039 แยก ทล.3212 - บ้านหนองประดู่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

36. สายทาง ลบ.3004 แยก ทล.205 – บ้านหนองเกตุ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

37. สายทาง ลบ.3005 แยก ทล.205  - บ้านเขาตะแคง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

38. สายทาง ลบ.1008 แยก ทล.1 – บ้านดงพลับ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

39. สายทาง ลบ.1013 แยก ทล.1 – บ้านเพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

40. สายทาง ลบ.4016 แยก ทล.2219 - บ้านกระดานเลื่อน อ.หนองม่วง, สระโบสถ์ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

41. สายทาง ลบ.1017 แยก ทล.1 - บ้านเพนียด อ. โคกสำโรง จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

42. สายทาง ลบ.3020 แยก ทล.205 – บ้านปรางค์น้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

43. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1  - บ้านถลุงเหล็ก  อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

44. สายทาง ลบ.4069 แยก ทล.2260 - บ้านซับลังกา อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

45. สายทาง ลบ.5024 แยกถนน อบต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

46. สายทาง ลบ.4001 แยก ทล.2236 - บ้านสระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี น้ำกัดเซาะไหล่ทาง และน้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

47. สายทาง ลบ.5140 แยกถนน อบจ.ลพบุรี - บ้านตะกรุดหว้า อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

48. สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 – บ้านเขาราบ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

49. สายทาง จบ.5020 แยกทางหลวงชนบท จบ.1030 - บ้านวังแซ้ม อ.เมือง, มะขาม จ.จันทบุรี น้ำท่วมสูง 35 เซนติเมตร

50. สายทาง สก.3085 แยก ทล.348 - บ้านนางาม อ.อรัญประเทศ, โคกสูง, ตาพระยา จ.ศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 25 เซนติเมตร

51. สายทาง พบ.1015 แยก ทล.4 – บ้านจะโปร อ.เขาย้อย, หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี น้ำท่วมสูง 15  เซนติเมตร

และมีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 23 สายทาง คือ

1. สายทาง สท.4011 แยก ทล.1056 - บ้านสระบัว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร

2. สายทาง นว.2037 แยก ทล.11 – บ้านท่าตะโก อ.ท่าจะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร

3. สายทาง นว.2057 แยก ทล.11 - บ้านโคกเดื่อ อ.ท่าจะโก จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร

4. สายทาง กพ.4014 แยก ทล.1242 – เทศบาลตำบลปากดง อ.ปางศิลาทอง, คลองขลุง, เมือง จ.กำแพงเพชร น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร

5. สายทาง กพ.020 สะพานข้ามแม่น้ำวงก์ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

6. สายทาง ชย.6046 บ้านหนองลุมพุก - บ้านโกรกตาแป้น อ.จัตุรัส, เนินสง่า จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร

7. สายทาง ชย.3013 แยก ทล.201 - แยก ทล.205 อ.จตุรัส, บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 100 เซนติเมตร

8. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด

9. สายทาง ชย.4050 แยก ทล.2179 - แยก ทล.2069 อ.บำเหน็จณรงค์, ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ท่วมสูง 100 เซนติเมตร

10. สายทาง ชย.3028 แยก ทล.205 - แยก ทล.2354 อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด

11. สายทาง ชย.3049 แยก ทล.3212 – บ้านหนองประดู่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด

12. สายทาง ชย.4038 แยก ทล.2354  - แยก ทล. 2069 อ.เทพสถิต, บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ไหล่ทางชำรุด

13. สายทาง นม.4008 แยก ทล.2148 - บ้านปะคำ อ.ด่านขุนทด, พระทองคำ จ.นครราชสีมา น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร

14. สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 47 เซนติเมตร

15. สายทาง ศก.5050 แยกเทศบาลตำบลขุขันธ์ – บ้านสำโรงพลัน อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เส้นทางขาด

16. สายทาง ลบ.2007 แยก ทล.21 - บ้านหินซ้อน อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 65 เซนติเมตร

17. สายทาง ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อ.ท่าหลวง, พัฒนานิคม, วังม่วง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด

18. สายทาง ลบ.2047 แยก ทล.21 – บ้านชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร

19. สายทาง ลบ.3033 แยก ทล.205 – บ้านซับกระโดน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร

20. สายทาง ลบ.2134 แยก ทล.21- บ้านหนองสรวง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร

21. สายทาง ลบ.4182 แยก ทล.2219 – บ้านตะคร้อ อ.โคกเจริญ, ไพศาลี จ.ลพบุรี เส้นทางขาด

22. สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 - บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด

23. สายทาง กจ.4050 แยก ทล.3086 - บ้านลำอีซู อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เส้นทางขาด

อัพเดต 74 เส้นทางน้ำท่วม เส้นทางไหนเดินทางสัญจรได้-ไม่ได้ เช็คที่นี่ ทั้งนี้ ทช.ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน โดยแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเข้าอำนวยความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146