“ชุดตรวจ ATK”มติ อนุฯ กก.จัดทำแผนซื้อยา ฯ สปสช.ไม่มีอำนาจยกเลิกจัดซื้อ

13 ส.ค. 2564 เวลา 17:00 น. 110

คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ หารือ ปมชุดตรวจ ATK มีมติไม่มีอำนาจหน้าที่ในการยกเลิกการจัดซื้อฯ เสนอรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมให้ อย.พิจารณา

ประเด็นชุดตรวจ ATK ยังเป็นที่น่าจับตา ล่าสุดการประชุมอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีวาระพิจารณาข้อท้วงติงการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) จากบริษัทที่ชนะการประมูล ตามที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ดำเนินการขณะนี้ 

การประชุมฯ ดำเนินไปกว่า กว่า 3 ชั่วโมง อนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา ฯ ได้มีข้อสรุปดังนี้ 

1.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ มีมติเห็นชอบว่า คณะอนุกรรมการฯ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการยกเลิกการจัดซื้อฯ ตามข้อเสนอแนะของสำนักกฎหมาย

2.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ เห็นว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ หากหน่วยงานอื่นมีหลักฐานเพิ่มเติม ให้รวบรวมเสนอ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณาต่อไป

3.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ ยังคงให้มีการหารือผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหารือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ และรวบรวมข้อมูลอื่นๆจากผู้ใช้งาน สำหรับการกำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

4.กรณีที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของชุดตรวจ ATK มีข้อเสนอให้แจ้งองค์การเภสัชกรรมพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้ง อย.เพื่อพิจารณา ทบทวน การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

5.เสนอให้ สปสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการประเมินชุดตรวจ (Post surveillance) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจต่อไป

6.มอบ สปสช.รวบรวมความเห็นของอนุกรรมการจัดทำแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง