ผู้ว่าฯจังหวัดชลบุรี ออกคำสั่งแรงงานต่างด้าวเดินทางข้ามจังหวัดต้องกักตัว

02 มิ.ย. 2564 เวลา 11:40 น.1.6k

ผู้ว่าฯจังหวัดชลบุรี ออกคำสั่งผู้ประกอบการและนายจ้างต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ส่วนแรงงานต่างด้าวเดินทางข้ามจังหวัดต้องกักตัว 14 วัน

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 31/2564 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2564

ปัจจุบันได้รับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันสะสมเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เมียนมา และลาว ซึ่งได้เดินทางข้ามเขตจังหวัดมายังจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบอาชีพหรือดำเนินการอื่นใดภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการของผู้ประกอบการหรือนายจ้าง

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงได้กำหนดมาตรการในการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดชลบุรีของแรงงานต่างด้าว ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในกิจการขนส่งสินค้าและกิจการรับเหมาก่อสร้าง เป็นการเพิ่มเติม ดังนี้

1 นายจ้าง หรือผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการ ที่นำแรงงานต่างด้าวเข้ามายังพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที

2 ให้นายจ้าง หรือผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการ จัดหาสถานที่กักกันที่มีความเหมาะสมเป็นสถานที่เอกเทศ เพื่อกักกันแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากสถานที่นั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

3 ให้นายจ้าง หรือผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการ จัดหาสิ่งอุปโภค บริโภค หรือสิ่งของอื่นใดตามความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตแก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการกักกันตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อข้างต้น

4 ให้นายอำเภอท้องที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอและสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการตามคำสั่งนี้และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

 

เดินทางข้ามจังหวัด ต้องกักตัว 14 วัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง