ชลบุรี สั่งล็อกดาวน์พื้นที่ชุมชนต.บางทรายชั่วคราว

02 มิ.ย. 2564 เวลา 7:42 น.1.0k

เช็กเลย!ชลบุรี ออกประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ชุมชนต.บางทรายชั่วคราว ห้ามเข้า-ออก ตั้งแต่วันนี้ - 12 มิ.ย. พร้อมกำหนดมาตรการเดินทางเข้าพื้นที่ของแรงงานต่างด้าว หวังสกัดการแพร่ระบาดของโควิด

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ออกประกาศจังหวัดชลบุรี ที่ 30/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีคำสั่งให้ปิดพื้นที่ชุมชนบริเวณซอย 57 หมู่ที่ 5 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว และห้ามมิให้ผู้ใด เข้า – ออก ในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ


รวมทั้งให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวถือปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2564


คำสั่งดังกล่าวเป็นผลมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 (covid-19) ภายในบริเวณพื้นที่ชุมชน ซอย 57 หมู่ที่ 5 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในชุมชนซอยดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อดังกล่าวซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก 


ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด มิให้แพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงได้มีคำสั่งให้ปิด “พื้นที่ชุมชนบริเวณซอย 57 หมู่ที่ 5 ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี" ไว้เป็นการชั่วคราว


ชลบุรีสั่งปิดพื้นที่ชุมชนบริเวณซอย 57 หมู่ที่ 5 ตำบลบางทราย

นอกจากนั้นแล้วจังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ออกคำสั่งที่ 31/2564 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ซึ่งเนื้อหาใจความของประกาศฉบับนี้ประกอบไปด้วย


ปัจจุบันได้รับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันสะสมเป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา เมียนมา และลาว ซึ่งได้เดินทางข้ามเขตจังหวัดมายังจังหวัดชลบุรีเพื่อประกอบอาชีพหรือดำเนินการอื่นใดภายใต้เงื่อนไขการดำเนินการของผู้ประกอบการหรือนายจ้าง 


ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงได้กำหนดมาตรการในการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดชลบุรีของแรงงานต่างด้าว ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในกิจการขนส่งสินค้าและกิจการรับเหมาก่อสร้าง เป็นการเพิ่มเติม ดังนี้ 


1 นายจ้าง หรือผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการ ที่นำแรงงานต่างด้าวเข้ามายังพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที 


2 ให้นายจ้าง หรือผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการ จัดหาสถานที่กักกันที่มีความเหมาะสมเป็นสถานที่เอกเทศ เพื่อกักกันแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากสถานที่นั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่
 

3 ให้นายจ้าง หรือผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการ จัดหาสิ่งอุปโภค บริโภค หรือสิ่งของอื่นใดตามความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตแก่แรงงานต่างด้าวที่ได้รับการกักกันตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อข้างต้น 


4 ให้นายอำเภอท้องที่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอและสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการตามคำสั่งนี้และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง