ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ ข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉิน ปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด​ 14วัน

09 เม.ย. 2564 เวลา 15:15 น.2.1k

ราขกิจจานุเบกษา ออกประกาศข้อกำหนด พรก.ฉุกเฉินสถาบันเทิง 41จังหวัด 14 วัน สกัดโควิด-19

วันนี้(9 เม.ย.2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 19) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป เป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 31 พ.ค. พ.ศ.2564 นั้น

ข้อที่ 1 การปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ผู้ว่าราชการกรกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจราณาสั่งปิด สถานบริกการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการรอาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดแล้วและมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็น ต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วนตามบัญชีแนบท้ายข้อกำหนดนี้ โดยให้สั่งปิดสถานที่ดังกล่าวไว้ เป็นกำรชั่วคราวอย่างน้อยสิบสี่วัน

 

สำหรับสถานบริการหรือสถานที่ตามวรรคหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ ในบัญชีแนบท้ายข้อกำหนดนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด มีอำนาจในกำรดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พิจารณาสั่งปิดสถานที่นั้นเป็นกำรชั่วคราวได้ หากเห็นว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามาตรการหรือแนวปฏิบัติที่นายกรัฐมนตรีกำหนด

ราชกิจจานุเบกษา

 

ราชกิจจานุเบกษา

่บัญชีรายชื่อจังหวัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง