โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

04 เม.ย. 2564 เวลา 11:12 น.9.6k

ในหลวง มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และฝ่ายใน 9 ราย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และฝ่ายใน จำนวน 9 คน ดังนี้ 


ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

1. พลตำรวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์


ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

1. พลตรี จิรศักดิ์ สนิทมัจโร
2. พลอากาศตรี ชาตรี พลสยม
3. พลอากาศตรี เอกอุ เอี่ยมอรุณ
4. พลเรือตรี ปุณณวัชร สอ้านวงศ์
5. พลเรือตรี กิตติ โลหารชุน
6. นายพศวัต เพ็ชรก้อน
7. นายถนอม กรมวังก้อน


ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

1. พันโทหญิง อังสณา ชมมณีทั้งนี้ 


ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2564ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา

แท็กที่เกี่ยวข้อง