ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามรถ 6 ประเภทใช้มอเตอร์เวย์โคราช

07 เม.ย. 2564 เวลา 14:21 น.11.4k

ราชกิจจาฯ ประกาศห้ามรถ 6 ประเภทใช้มอเตอร์เวย์โคราช “จักรยาน-จักรยานยนต์-รถสามล้อ-รถยนต์สามล้อ-ยานพาหนะที่เคลื่อนด้วยกําลังคนหรือสัตว์- รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ยกเว้นได้รับอนุญาต”

วันนี้(7 เม.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน – นครราชสีมา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิด ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน - นครราชสีมา”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 

ข้อ 3 ห้ามยานพาหนะบางชนิดดังต่อไปนี้ ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอิน - นครราชสีมา

(1) รถจักรยาน 

(2) รถจักรยานยนต์ 

(3) รถสามล้อ 

(4) รถยนต์สามล้อ 

(5) ยานพาหนะอันประกอบด้วยเพลาและล้อซึ่งเคลื่อนไปได้ด้วยกําลังคนหรือสัตว์

(6) รถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ เพื่อใช้ในภารกิจของเจ้าพนักงานจราจร รวมถึงงานกู้ภัย หรืองานช่วยเหลือเหตุฉุกเฉิน 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

สราวุธ ทรงศิวิไล

อธิบดีกรมทางหลวง 

ในฐานะผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ

                                               ห้ามรถ 6 ประเภทใช้มอเตอร์เวย์โคราช

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง