TCP ส่งเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ลดเวลาวินิจฉัย COVID

01 เม.ย. 2563 | 13:14 น.

กลุ่มธุรกิจ TCP เสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ตรวจหาเชื้อก่อโรคโควิด-19 ที่เกิดจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP เปิดเผยว่า สิ่งสำคัญที่สุดขณะนี้ คือ การที่บุคลากรทางการแพทย์มีเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ และประชาชนคนไทยได้รับการตรวจคัดกรองที่รวดเร็ว ช่วยลดโอกาสของการแพร่เชื้อได้มากขึ้น TCP จึงได้ส่งมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ได้

 

TCP ส่งเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ลดเวลาวินิจฉัย COVID

เครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ เป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ที่ใช้เทคนิค Real time PCR ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในการวินิจฉัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ สามารถรับรองการตรวจวิเคราะห์เชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ถึงวันละ 1,440 ราย ช่วยลดระยะเวลาการวินิจฉัยโรค มีความแม่นยำในการประเมินผลสูงถึง 99.8%* และด้วยระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ จึงช่วยลดการปนเปื้อนและความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ และเมื่อการระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านพ้นไปเครื่องมือดังกล่าวยังสามารถใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสอื่นๆ เช่น ไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งโรคที่อาจอุบัติใหม่ในอนาคตได้อีกด้วย

 

ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เครื่องตรวจนี้ นอกจากช่วยเสริมความมั่นใจ ลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ยังเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

 

TCP ส่งเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ลดเวลาวินิจฉัย COVID