svasdssvasds

ทุ่ม 3,673 ล.เอาสายไฟลงดินเร่งด่วน

06 พ.ย. 2562 เวลา 9:05 น. 2.6k

 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนงานปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศลงเป็นสายไฟลงดินฉบับปฏิบัติการเร่งรัดตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ จากเดิมที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่แล้วจากระยะทาง 215 กิโลเมตรแล้วเสร็จไปแล้ว 46 กิโลเมตร เหลืออีก 179 กิโลเมตร อย่างไรก็ดี แผนงานบางส่วนต้องรอดำเนินการพร้อมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคหน่วยงานอื่น ทำให้เกิดความล่าช้า ทั้งนี้ ภาครัฐต้องการให้ กฟน. ต้องการให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวในพื้นที่ที่เหมาะสมจึงเป็นที่มาของโครงการดังกล่าว โดยต้องเป็นบริเวณที่ประชาชนมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น และเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำหรับโครงการนี้ มีระยะทางทั้งหมด 20.5 กิโลเมตร มีวงเงินลงทุน 3,673 ล้านบาท โดยกระทรวงมหาดไทยใช้เงินกู้ในประเทศ 2,500 ล้านบาท และจากรายได้ของ การไฟฟ้านครหลวงอีก 1,173 ล้านบาท ประกอบด้วย เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงตั้งแต่ถนนรัตนาธิเบศร์ 4.4 กิโลเมตร ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ถึงถนนติวานนท์ 10.6 กิโลเมตร เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ตั้งแต่สุขุมวิท 81 ถึงซอยแบริ่ง ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566