“ป่าตอง” เร่งฟื้นฟูเมืองแห่งการเดินเป็นศูนย์กลางไมซ์

18 พ.ค. 2562 เวลา 11:12 น. 1.0k

เทศบาลเมืองป่าตองทุ่มงบ 60 ล้านปรับปรุงฟื้นฟูถนนหลักและสายรองขนาดเมือง 5.4 ตร.กม. เพื่อเป็นเมืองแห่งการเดิน(street mall)ที่สมบูรณ์รองรับการเป็นศูนย์เศรษฐกิจไมซ์แห่งเอเซียในปี 72

 

น.ส.เฉลิมลักษณ์  เก็บทรัพย์  นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองป่าตองได้ตั้งงบประมาณ 60 ล้านบาทในปี 2563 ปรับปรุงฟื้นฟูระบบกายภาพถนนโดยให้ความสำคัญต่อคนเดินเป็นลำดับแรกเพื่อสนับสนุนให้ป่าตองเฉพาะส่วนของเนื้อเมืองขนาด 5.4 ตารางกิโลเมตรเป็นเมืองแห่งการเดินหรือ Patong Walkable City ตามนโยบายกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง(Patong MICE Charter) ที่กำหนดการพัฒนาทางกายภาพถนนทางเดินและภูมิทัศน์ตามเกณฑ์ถนนสมบูรณ์(Complete Streets) และเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน(LEED-ND) สนับสนุนป่าตองเป็นศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ของเอเซียในปี2572 

“ป่าตอง” เร่งฟื้นฟูเมืองแห่งการเดินเป็นศูนย์กลางไมซ์

โดยได้แบ่งกลุ่มถนนที่จะปรับปรุงฟื้นฟูออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกถนนที่จะออกแบบเป็นถนนแห่งการเดินหรือstreet mall ซึ่งต้องปรับปรุงกายภาพใหม่ทั้งหมดได้แก่ถนนวีรวงศ์หรือถนนสายเลียบหาดป่าตองความยาวประมาณ3 กิโลเมตรถนนเส้นนี้จะปรับปรุงทันทีหลังจากการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยออกแบบให้ผิวทางเป็นทางเดินทั้งหมดแต่ยวดยานที่อนุญาตยังสามารถสัญจรผ่านได้ 

 

“อาจจะลดพื้นที่จอดรถยนต์สองข้างลงประมาณ 30% เพื่อให้มีพื้นที่ทางเดินมีขนาดเพิ่มขึ้นและเมื่อเทศบาลสามารถจัดระบบขนส่งมวลชนได้เสร็จสิ้นอาจจะลดพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลลงอีกอย่างไรก็ตามในการออกแบบปรับปรุงถนนเทศบาลจะหารือหรือตกลงกับผู้ประกอบการขนส่งรถสาธารณะและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีผลกระทบต่อผู้สัญจรและผู้ประกอบการเดิมน้อยที่สุด” 

 

สำหรับกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปีถนนบางลา ถนนสวัสดิรักษ์และถนนสายอื่นๆแม้เทศบาลได้ปรับปรุงผิวทางและทางเดินไปแล้วบางส่วนแต่ก็จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่บางบริเวณโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงรอยต่อปากทางเข้าอาคารบริเวณสามแยกหรือสี่แยกซึ่งต้องปรับปรุงผิวทางเดินให้เป็นทางลาดมาตรฐานทั้งหมดเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถสัญจรหรือลากกระเป้าเดินทางได้ด้วยความสะดวก 

 

นอกจากนั้นเทศบาลยังมีแผนในปรับปรุงถนนผังเมืองสายก. หรือถนนสาย 3 ใหม่ทั้งหมดโดยจะออกแบบถนนสายนี้ให้เป็นถนนสายหลัก(Patong Main Street) มีแนวต้นไม้ใหญ่สองข้างทางและขยายทางเดินให้เอื้ออำนวยต่อการเดินและกิจกรรมเศรษฐกิจของประชาชนให้มากที่สุด 

“ป่าตอง” เร่งฟื้นฟูเมืองแห่งการเดินเป็นศูนย์กลางไมซ์

ด้านนายฐาปนา  บุณยประวิตร  นายกสมาคมการผังเมืองไทยในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตองกล่าวว่าโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคม(SG-ABC) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรรม(สกสว.) ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเกณฑ์การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและกายภาพถนนทางเดินเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นเมืองนานาชาติในฐานะศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ของเอเซียได้

“ป่าตอง” เร่งฟื้นฟูเมืองแห่งการเดินเป็นศูนย์กลางไมซ์

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่เมืองป่าตองได้ดำเนินการสำเร็จระดับหนึ่งไปแล้วนั้นได้แก่การสร้างข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วนในรูปของกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตองซึ่งได้จะประกาศเป้าหมายร่วมกัน(Common goal) ในวันที่28 พฤษภาคมนี้โดยกฎบัตรได้ระบุค่าเป้าหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟูเมืองไว้หลายประการที่สำคัญได้แก่การกำหนดให้เมืองป่าตองเป็นเมืองแห่งการเดินหรือstreet mall มีระยะการเดินถึงโดยไม่ต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคล(walkscore) ที่80% ตามแผนระยะ10 ปี 

 

“จากเป้าหมายนี้เทศบาลได้นำลงสู่แผนปฏิบัติการในปี2563 ทันทีซึ่งนับว่าเทศบาลได้นำข้อตกลงร่วมกันและนำค่าเป้าหมายไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลก่อนปี2572 ซึ่งค่าเป้าหมายwalkscore 80% น่าจะได้รับภายใน5 ปีต่อจากนี้” 

“ป่าตอง” เร่งฟื้นฟูเมืองแห่งการเดินเป็นศูนย์กลางไมซ์

สำหรับค่าเป้าหมายอื่นๆเช่นการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนกะหลิมและชุมชนดั้งเดิมของป่าตองการปรับปรุงฟื้นฟูการจัดการมลภาวะและสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงฟื้นฟูคลองปากบางและพื้นที่สาธารณะต่างๆ  นั้นกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตองได้ระบุรายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดเจนเบื้องต้นทราบว่าเทศบาลอยู่ระหว่างพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณเพื่อออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูต่อไป

“ป่าตอง” เร่งฟื้นฟูเมืองแห่งการเดินเป็นศูนย์กลางไมซ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง