เริ่มแล้ว Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษี 5 หมื่น ช้อปปิ้งอย่าลืมขอใบกำกับภาษี

01 ม.ค. 2567 | 04:01 น.

กรมสรรพากร เริ่มมาตรการ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท ซื้อสินค้าและบริการ อย่าลืมขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Tax Invoice ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

เริ่มแล้ววันนี้ (1ม.ค. 256) ไปจนถึง 15 ก.พ. 2567 สำหรับมาตรการ “Easy E-Receipt” หลังจากกรมสรรพากรได้ออก กฎกระทรวง ฉบับที่ 391 (พ.ศ. 2566) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ Easy E-Receipt

ก่อนหน้านี้นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญของการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ จึงได้เสนอกฎกระทรวงฉบับฯดังกล่าวเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ “Easy E-Receipt” ซึ่งมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ดังนี้

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร

1.กรณีซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) พร้อมต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวประชาชน) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วย 

 

ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่จะได้รับสิทธิฯ ไม่รวมถึง

  • ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
  • ค่าซื้อยาสูบ 
  • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
  • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต       
  • ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
  • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

เริ่มแล้ว Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษี 5 หมื่น ช้อปปิ้งอย่าลืมขอใบกำกับภาษี

2. กรณีการซื้อสินค้าหรือการรับบริการจากผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ไม่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

จะต้องมีใบรับตามมาตรา ๑๐๕ แห่งประมวลรัษฎากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) พร้อมต้องระบุชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวประชาชน) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วย

เฉพาะค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้ 

  • ค่าซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร 
  • ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
  • ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งได้ลงทะเบียนกับ กรมการพัฒนาชุมชนแล้ว   

เริ่มแล้ว Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษี 5 หมื่น ช้อปปิ้งอย่าลืมขอใบกำกับภาษี

3. ค่าซื้อสินค้าและค่าบริการตามข้อ 1 และ 2

เมื่อรวมกันแล้วสามารถหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

โดยให้ผู้ซื้อสินค้าสังเกตร้านค้าทีมีสัญลักษณ์ Easy E-Receipt ควบคู่กับ e-Tax Invoice & e-Receipt 

 

อธิบดีกรมสรรพากร ระบุว่า มาตรการ Easy E-Receipt จะช่วยสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี 2567 ซึ่งจะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง

เริ่มแล้ว Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษี 5 หมื่น ช้อปปิ้งอย่าลืมขอใบกำกับภาษี

โดยคาดว่าจะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.18”


ทั้งนี้ ผู้เสียภาษี และร้านค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161