วิธีลงทะเบียน ส.ป.ก.2566 ออนไลน์ยื่นคำขอเปลี่ยนโฉนดเพื่อการเกษตร

26 พ.ย. 2566 | 12:25 น.

วิธีลงทะเบียน ส.ป.ก. 2566 ออนไลน์ หลัง คปก. มีมติปฏิรูปที่ดินเปลี่ยนเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร สามารถทำได้ผ่าน 5 ขั้นตอน เริ่มแจกโฉนดที่ดินวันที่ 15 มกราคม 2567

จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร หรือ คปก. มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดย คปก.ได้กำหนดให้เกษตรกรที่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดเพื่อการเกษตร

การแจ้งความประสงค์ออกโฉนดเพื่อการเกษตร

 • เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

สถานที่ยื่น เอกสารที่ยื่น สามารถยื่นขอเอกสารที่ดินผ่าน 2 ช่องทาง

 • ยื่นด้วยตนเอง ณ ส.ป.ก.จังหวัด ผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชน โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ
 • ยื่นผ่านระบบบริการออนไลน์ ของ ส.ป.ก.

 

เอกสารที่เกษตรกรต้องเตรียมมีดังนี้

 •  ส.ป.ก.4-01 (ฉบับผู้ถือ) หรือ
 •  สำเนาสัญญาเงินกู้ ธ.ก.ส. (กรณีกู้เงิน ธ.ก.ส.)
 •  บัตรประจำตัวประชาชน
 •  สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ

 • เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5 ปี (วันที่ระเบียบใช้บังคับ) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 •  วันที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)
 •  วันที่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีมติอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ (นับต่อเนื่องจากคนที่ได้รับอนุญาตครั้งแรก)

 

 วิธีลงทะเบียนยื่นคำขอเพื่อออกโฉนดเพื่อการเกษตรออนไลน์ มีด้วยกัน 5 ขั้นตอนดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ ส.ป.ก. www.alro.go.th

2.คลิกยื่นคำขอเพื่อขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม

 

วิธีลงทะเบียน ส.ป.ก.2566

3. เข้าสู่หน้าช่องทางบริการยื่นคำร้องในรูปแบบออนไลน์

3.1 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ (กรณีไม่เคยลงทะเบียน)

 • ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการ
 • ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ

3.2 เข้าใช้บริการ กรอก เลขบัตรประชาชน , รหัสผ่าน

วิธีลงทะเบียน ส.ป.ก.2566

 

วิธีลงทะเบียน ส.ป.ก.2566

4.เข้าสู่หน้าหลักข้อมูลเกษตรกรรม

4.1 ยื่นคำร้องใหม่ (เลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม)

 

วิธีลงทะเบียน ส.ป.ก.2566

5.เลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อเกษตรกรรม

5.1 หนังสือให้แสดงความยินยอมเก็บรวบรวมใช้  เปิดเผยข้อมมูลส่วนบุคคล

5.2 บันทึกคำร้องออกโฉนด

5.3 ยื่นคำร้อง

วิธีลงทะเบียน ส.ป.ก.2566

อย่างไรก็ตาม สำนักงานปฏิรูปที่ดิน พร้อมแจกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของขวัญปีใหม่ ในวันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ส.ป.ก.ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการออกโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการออกโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้ตรวจราชการ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ โดยมีวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับความคืบหน้า อาทิ ร่างประกาศผล ระเบียบ คปก. แบบพิมพ์โฉนด การส่งมอบ ฯลฯ ในการขับเคลื่อนการออกโฉนดเพื่อการเกษตร

ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบหมายให้ นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม ดร.เกียรติยศ ทรงสง่า ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “โฉนดเพื่อการเกษตร” ณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 7 มกราคม 2567

โดย ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บูธนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ “โฉนดเพื่อการเกษตร” กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถมายื่นความประสงค์การขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรได้อีกด้วย ซึ่งมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่สนใจมาติดต่อขอยื่นความประสงค์การขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นจำนวนมาก ซึ่งตอนนี้มีเกษตรกรมายื่นความประสงค์แล้ว จำนวน 11,767 แปลง รวมทั้งหมด 3 ช่องทางได้แก่

1.) ส.ป.ก.เพชรบูรณ์

2.) หน่วยบริการเคลื่อนที่ของ ส.ป.ก.เพชรบูรณ์

3) ผ่านระบบออนไลน์ของ ส.ป.ก.

 

วิธีลงทะเบียน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรม  

ที่มา: ส.ป.ก., ส.ป.ก.บุรีรัมย์