บัญชีกลางเร่งเบิกจ่ายงบปี 66 หวังทั้งปีทำได้ตามเป้า 93%

07 กรกฎาคม 2566

บัญชีกลางเร่งเบิกจ่ายงบปี 66 ชี้ไตรมาส 3 ทำได้แล้ว 76% สั่งทีมเฉพาะกิจติดตามใกล้ชิด หวังทั้งปีทำได้ตามเป้า 93%

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส่วนราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนกลางและสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เร่งรัดและสนับสนุนการดำเนินงาน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง

พร้อมทั้งมีการให้คำแนะนำหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งในไตรมาสที่ 3 (ต.ค. 65 - มิ.ย. 66) หน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยภาพรวมเบิกจ่ายแล้ว 2,565,504 ล้านบาท คิดเป็น 76.01% ของวงเงินงบประมาณ 3,375,214 ล้านบาท จำแนกเป็น

  • รายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว 2,084,585 ล้านบาท คิดเป็น 82.25% ของวงเงินงบประมาณ 2,534,502 ล้านบาท
  • รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 349,541 ล้านบาท คิดเป็น 53.73%
  • มีการใช้จ่ายหรือก่อหนี้แล้ว จำนวน 479,740 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.75 ของวงเงินงบประมาณ 650,498  ล้านบาท
  • เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายแล้ว 131,378 ล้านบาท คิดเป็น 69.07% ของวงเงินงบประมาณ 190,214 ล้านบาท

บัญชีกลางเร่งเบิกจ่ายงบปี 66 หวังทั้งปีทำได้ตามเป้า 93%

“ขณะนี้คณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ยังคงกำกับดูแลเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายภาครัฐอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

ทั้งนี้ จะเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยภาพรวมเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 93 แบ่งเป็น

  • รายจ่ายประจำเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98
  • รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
  • การใช้จ่ายงบประมาณ (การก่อหนี้) รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100