คลังเก็บรายได้ 8 เดือนทะลุเป้าสูงถึง 1.2 แสนล้านบาท

25 มิ.ย. 2566 | 12:17 น.

คลังเผยจัดเก็บรายได้ 8 เดือน ปีงบ 66 รวมกว่า 1.64 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายถึง 1.22 แสนล้านบาท ชี้เป็นผลมาจากกรมสรรพากรรีดภาษีได้ตามเศรษฐกิจขยายตัว ส่วนราชการอื่น-รัฐวิสาหกิจส่งรายได้

นายพรชัย ชีระเวช ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – พฤษภาคม 2566) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน 1,643,075 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 122,378 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.0 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.9

โดยหน่วยงานที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ กรมสรรพากร โดยเฉพาะการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ขยายตัวได้ดีตามเศรษฐกิจ

ต่อมาเป็นการจัดเก็บรายได้จากส่วนราชการอื่น เนื่องจากมีรายได้พิเศษจากการนำส่งทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนเป็นรายได้แผ่นดิน รายได้จากสัมปทาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ เงินส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตร กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และรายได้จากใบอนุญาตคลื่นความถี่วิทยุระบบ EM

นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดเก็บรายได้จากกรมศุลกากร เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าขยายตัวได้ดีประกอบกับมีการชำระอากรขาเข้าย้อนหลังตามคำพิพากษาคดี และการจัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากมีการนำส่งรายได้ที่เหลื่อมมาจากปีงบประมาณก่อนหน้า

อย่างไรก็ดี การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตยังต่ำกว่าประมาณการ จากการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนเป็นการชั่วคราว จากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูง

“หากไม่รวมรายได้พิเศษของส่วนราชการอื่นและกรมศุลกากร ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิสูงกว่าประมาณการ 69,248 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.6 และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5”