ธ.ก.ส. ขยายเวลาขอสินเชื่อประมง ดอก 4% ถึง 30 เม.ย.69

23 มิถุนายน 2564

ธ.ก.ส. ขยายเวลายื่นสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล วงเงินรวม 5,300 ล้านบาท วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้าน ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ไปจนถึง 30 เม.ย. 69

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ขยายเวลาขอสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงพื้นบ้านใน 22 จังหวัดติดชายฝั่งทะเล วงเงินรวม 5,300 ล้านบาท วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2569 เพื่อบรรเทาปัญหาด้านสภาพคล่อง และทำให้ผู้ประกอบการประมงมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ปรับปรุงเรือประมง ปรับเปลี่ยนเครื่องมืออุปกรณ์การประมงให้ถูกต้อง ป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย

สำหรับพื้นที่ประมงพื้นบ้านใน 22 จังหวัดติดชายฝั่งทะเล ได้แก่ จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ตรัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ และระนอง โดยคุณสมบัติของผู้ประกอบการประมงที่เข้าร่วมโครงการ เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเรือประมงที่มีทะเบียนเรือไทย ทั้งประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้าน ที่มีเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพประมงมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

กรณีเป็นผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ต้องมีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และขอขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ กับกรมประมงไว้แล้ว โดยมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งผู้กู้ชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 4 ต่อปี โดยรัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ยส่วนที่เหลือแทน กำหนดระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 7 ปี นับจากวันกู้ ในส่วนของหลักประกัน สามารถใช้ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บุคคลค้ำประกัน หลักประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) / หรือหลักประกันอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการประมงที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อตามโครงการดังกล่าวกับ ธ.ก.ส. แล้วจำนวน 1,761 ราย จำนวนเงิน 543 ล้านบาท โดยผู้ที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ในพื้นที่ 22 จังหวัดข้างต้นหรือสอบถามที่ Call Center 02 555 0555

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ห่วง ธ.ก.ส. ระบาย “จำนำยุ้งฉาง” ทุบราคาข้าวดิ่ง

ธ.ก.ส.ชวนทำประกันภัยโค ป้องกันความเสี่ยงโรคลัมปีสกิน

ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบร้านอาหาร ลงทะเบียนด่วนผ่านแอปฯ"BAAC Family"