ด่วนที่สุด “กรมปศุสัตว์” เร่งจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจากโรคระบาดสุกร “ASF”

26 ส.ค. 2565 | 09:15 น.

อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งด่วนที่สุดให้ ปศุสัตว์เขต 1-9 จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากโรคระบาดสุกร “ ASF “ โดยด่วนที่สุด ขอให้การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดอีกด้วย หากมีงบเหลือจ่าย ให้โอนกลับกรมปศุสัตว์โดยเร็ว

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยกับ” ฐานเศรษฐกิจ” ได้สั่งการให้ ปศุสัตว์เขต 1-9  เร่งจ่ายงบเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า โดยเป็นค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายที่ยังคงค้างชำระ ก่อนวันที่ 16 ตุลาคม 2564  และตั้งแต่วันที่ 16  ตุลาคม 2564 - 31มีนาคม 2565 ตามมาตรา 13 (4) แห่ง พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

ทั้งนี้ แบบรายการโอนผ่านระบu New GFMIS Thai  และรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ  หน่วยงkนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://finance.dld.go.th/th/index.php/th/ หัวข้อ รายการโอนผ่านระบบ New GFMIS Thai งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ดำเนินการ ดังนี้

 

 

1.ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดจำนวน และลักษณะการป่วยหรือตายของสุกรหรือหมูป่าเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ. 2562 และระเบียบอื่น ๆที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

 

2.ปฏิบัติตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1114/3399 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565  เรื่อง ขอความเห็นประกอบการพิจารณาขออนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อป้องกันโรคอหิวาแอพริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า

 

 

3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ ามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0707/11908 ลงวันที่ 11  สิงหาคม 2565

 

ด่วนที่สุด “กรมปศุสัตว์” เร่งจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรจากโรคระบาดสุกร “ASF”

เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินกว่า 753 ล้านบาาท เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า ควบคุมและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  หากมีงบประมาณเหลือจ่าย ให้ขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการจังหวัด โอนงบประมาณกลับกรมปศุสัตว์โดยเร็ว