svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"วราวุธ" มอบนโยบายบูรณาการปม. - อส. มุ่งความยั่งยืนด้านป่าไม้เพื่อประชาชน

12 กันยายน 2565

“รมว.วราวุธ” มอบนโยบายการบูรณาการงาน "ปม. - อส." ขับเคลื่อน แนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยาน พุ่งเป้าสร้างความยั่งยืนด้านป่าไม้เพื่อประชาชน

 

วันนี้ (9 กันยายน 2565) เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

 

พร้อมทั้งเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการโอนภารกิจ หน่วยงาน พื้นที่และทรัพยากรการบริหาร ของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมี นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

"วราวุธ" มอบนโยบายบูรณาการปม. - อส. มุ่งความยั่งยืนด้านป่าไม้เพื่อประชาชน

 

นายวราวุธ ได้กล่าวแสดงความยินดีในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพราะถือเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่ทั้งกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะได้ผสานความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในทุก ๆ ระดับ ทั้งในเรื่องของการถ่ายโอนพื้นที่ หน่วยงาน และอัตรากำลัง

 

"วราวุธ" มอบนโยบายบูรณาการปม. - อส. มุ่งความยั่งยืนด้านป่าไม้เพื่อประชาชน

เพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งประโยชน์แก่ประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ได้ขอให้ทั้ง 2 หน่วยงาน รักษามาตรฐานในการทำงาน และขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความอดทนและขยันหมั่นเพียรในการทำงานเพื่อผนึกกำลังในการดูแลป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์สืบไป

ในการนี้ ปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวให้โอวาท แก่ทั้ง 2 หน่วยงาน โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือร่วมกันในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าในทุกพื้นที่ ผ่านการทำงานอย่างมีส่วนร่วมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง

"วราวุธ" มอบนโยบายบูรณาการปม. - อส. มุ่งความยั่งยืนด้านป่าไม้เพื่อประชาชน

 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจภารกิจงานที่ได้ปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือจากภาคประชาชนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ทั้ง 2 หน่วยงานทำงานร่วมมือกันอย่างแท้จริง ผ่านการบูรณาการข้อมูล เครื่องมือ และบุคลากร โดยขอให้ใช้ทั้งใจและแรงในการทำงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนเป็นสำคัญ

"วราวุธ" มอบนโยบายบูรณาการปม. - อส. มุ่งความยั่งยืนด้านป่าไม้เพื่อประชาชน