“วราวุธ” รุกป้องกัน-แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2566

02 ก.ย. 2565 | 07:47 น.

“วราวุธ” รุกเตรียมป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2566 ถอดบทเรียนการดำเนินงาน ปี 2565จากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

 

 

“วราวุธ” รุกป้องกัน-แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2566

วันที่ 2 กันยายน 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

 

ทำหน้าที่เลขาในการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

“วราวุธ” รุกป้องกัน-แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2566

นายวราวุธ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2565 รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

 

เพื่อนำไปปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 โดยแนวทางการดำเนินการจะถูกนำไปกำหนดเป็นแผนเฉพาะกิจฉบับปี 2566

 

จากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ในช่วงเฝ้าระวังวิกฤตปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565 ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า ค่าเฉลี่ยปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 27

 

 

โดยลดลงจาก 41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 2564 เหลือ 30 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในปี 2565 จำนวนวันที่ PM2.5 เกินมาตรฐาน ลดลงร้อยละ 32 โดยลดลงจาก 103 วัน ในปี 2564 เหลือ 70 วัน ในปี 2565 และจำนวนจุดความร้อน ลดลงร้อยละ 61 โดยลดลงจาก 61,776 จุด ในปี 2564 เหลือ 23,913 จุด ในปี 2565

“วราวุธ” รุกป้องกัน-แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2566

 

สำหรับฤดูกาลหน้าที่จะถึง เนื่องจากมีการสะสมเชื้อเพลิงในปีที่ผ่านๆมาจำนวนมาก เกรงว่าจะเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น และจากการทบทวนปัญหาปีที่ผ่านมา อปท. ยังมีงบประมาณและกำลังพลในการปฏิบัติงานดับไฟไม่เพียงพอ จึงขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนดำเนินงานล่วงหน้า ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

 

จัดเพิ่มกำลังพล ตั้งงบประมาณตามที่มีการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจไปยัง อปท. แล้ว เร่งรัดการจัดที่ดินทำกินภายใต้มาตรการควบคุมไฟป่าในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ทั้งนี้ให้เชิญภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคประชาชน เช่น สภาลมหายใจ ภาคเหนือเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อบูรณาการทำงานอย่างเต็มที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี นายวราวุธ กล่าว

“วราวุธ” รุกป้องกัน-แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง ปี 2566