svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

แถลงจับกุมลักลอบนำเข้าช่อดอกกัญชาแห้ง ผิดกฎหมาย

27 กรกฎาคม 2565

กรมวิชาการเกษตร แถลงข่าว ตรวจพบการนำเข้าช่อดอกกัญชาแห้ง ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามผู้นำเข้าไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ..กักพืชฯ” ระพีภัทร์” ย้ำ หากพบเบาะแสการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่ด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตรทุกแห่งทั่วประเทศ

แถลงจับกุมลักลอบนำเข้าช่อดอกกัญชาแห้ง ผิดกฎหมาย

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม  2565 ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับ ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกันตรวจสอบการนำเข้าดอกกัญชาแห้งรวม  9.5 กิโลกรัม ผ่านผู้ขนส่งสินค้าเร่งด่วน ผู้รับสินค้าในนาม JULPAS KRESOPON นำเข้ามาโดยเที่ยวบิน 6196  จากสหรัฐอเมริกาและในวันเดียวกัน ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้รับการประสานงานให้เข้าตรวจสอบดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนมากับสินค้าอื่นๆ อีกเพิ่มเติม

แถลงจับกุมลักลอบนำเข้าช่อดอกกัญชาแห้ง ผิดกฎหมาย

 

ทั้งนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รายงานให้ท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบและท่านรัฐมนตรีฯ ได้มีข้อสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรและกรมศุลกากร ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ขยายผลในการให้ความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.กักพืชฯ ในส่วนของการควบคุมพืชตระกูลกัญชา ซึ่งกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

แถลงจับกุมลักลอบนำเข้าช่อดอกกัญชาแห้ง ผิดกฎหมาย

 

กรมวิชาการเกษตรขอทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่า การนำเข้าพืชตระกูลกัญชาต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด เนื่องจากตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ กำหนดให้ทุกส่วนของพืชตระกูลกัญชาเป็นสิ่งต้องห้ามตามรายละเอียด ดังนี้

 

1.ส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชสกุลแคนนาบิส.(Cannabis.L.)เช่น ดอกกัญชา เป็นต้น จัดเป็นสิ่งต้องห้ามตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพืช จากแหล่งที่กำหนดเป็นสิ่งต้องห้าม ข้อยกเว้น และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507  (ฉบับที่ 11 ) พ.ศ. 2565 ลงวันที 7 มิถุนายน  2565

 

2.การนำสิ่งต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านด่านตรวจพืช ผู้นำเข้ากระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 8  ประกอบมาตรา 10  และมีบทกำหนดโทษตามความในมาตรา 21  แห่งพระราชบัญญัติกักพืชฯ กล่าวคือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน  20,000  บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

3.การปฏิบัติตามข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขต้องดำเนินการ ดังนี้

 

3.1 การนำเข้าอาหารสำเร็จรูป ต้องยื่นหลักฐานการปฏิบัติตาม พรบ.อาหารฯ ที่ อย.รับผิดชอบ

 

แถลงจับกุมลักลอบนำเข้าช่อดอกกัญชาแห้ง ผิดกฎหมาย

 

3.2 การนำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ต้องยื่นหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์

 

3.3  การนำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ต้องยื่นหลักฐานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น การนำเข้าเส้นใยกัญชงในอุตสาหกรรมสิ่งทอต้องแนบใบอนุญาตทำโรงงานสิ่งทอ เป็นต้น

 

3.4 การนำเข้าทุกส่วนของพืชตระกูลกัญชามาเป็นวัตถุดิบในข้อ 3.2  และ 3.3 ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศผู้ส่งออกกำกับมาด้วย

 

 

ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลกัญชาอนุญาตนำเข้าในส่วนเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง จากทุกประเทศ ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565  และผู้นำเข้าต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ.๒๕๕๑ ต้องแจ้งนำเข้ากับด่านตรวจพืชต้องขออนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า

 

ต้องมีหนังสือรับรองส่วนขยายพันธุ์พืชว่ามิใช่พืชตัดต่อสารพันธุกรรม (Non GMOs Certificate) ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) จากประเทศต้นกำเนิดสินค้า และต้องผ่านการตรวจสอบศัตรูพืชจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อออกหนังสืออนุญาตให้นำสิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่านตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ หรือสถานที่ใดๆ ภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการรับรองมาตรฐาน GAP พืชตระกูลกัญชาไปแล้วตั้งแต่ปี 2564 ปัจจุบันได้รับการรับรอง GAP ในแปลงปลูกพืชตระกูลกัญชาไปแล้วทั้งสิ้น  12 ราย หากพบเบาะแสการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่ด่านตรวจพืชกรมวิชาการเกษตรทุกแห่งทั่วประเทศ