วราวุธ เน้นเชิงรุกแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ราชกิจจา ประกาศโครงสร้าง คพ.ใหม่  

23 ก.ค. 2565 | 02:27 น.

 วราวุธ เน้นเชิงรุกแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม- ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ ราชกิจจาฯ ประกาศโครงสร้าง คพ.ใหม่

 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ คพ. มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับการคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายเน้นเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ ให้มีความมุ่งมั่นจัดการกับปัญหามลพิษ ตั้งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์ อดทนและหมั่นเพียร เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่เพื่อคนรุ่นหลัง

 

 วราวุธ เน้นเชิงรุกแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ราชกิจจา ประกาศโครงสร้าง คพ.ใหม่  

นายอรรถพล กล่าวว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มีการตัดโอนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1- 16 (สสภ.1-16) จากสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สสภ.1-16 มาเป็นของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1-16 (สคพ.1-16) คพ.

 

 วราวุธ เน้นเชิงรุกแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ราชกิจจา ประกาศโครงสร้าง คพ.ใหม่  

สมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของ คพ. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอำนาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 วราวุธ เน้นเชิงรุกแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ราชกิจจา ประกาศโครงสร้าง คพ.ใหม่  

นายอรรถพล กล่าวว่า สคพ. 1-16 มีหน้าที่และอำนาจ ประกอบด้วย 1) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษในระดับพื้นที่ 2) เสนอแนะการกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในระดับพื้นที่ 3) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจัดทำรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ 4)

 

 

ตรวจวัดและทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเพื่อบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการอ้างอิงตามมาตรฐาน 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ คำแนะนำ และติดตามประเมินผลการจัดการมลพิษในระดับพื้นที่ 6) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ 7)

 

 

ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านมลพิษ และสนับสนุนการปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษในพื้นที่ และ 8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย

 

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 (คลิกดูฉบับเต็มที่นี่)