svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“นายกฯ” พอใจส่งออกผลไม้ไปจีนครึ่งปีแรก 1 ล้านตัน สร้างรายได้ 8 หมื่นล.

16 กรกฎาคม 2565

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” พอใจยอดส่งออกผลไม้ไทยไปจีนครึ่งปีแรกทะลุ 1 ล้านตัน สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 8 หมื่นล้านบาท ย้ำเร่งเดินหน้ายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลไม้ไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต รองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดส่งออกจีน-ทั่วโลก

วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนโดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ หรือฟรุ้ทบอร์ด (Fruit Board) ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

“นายกฯ” พอใจส่งออกผลไม้ไปจีนครึ่งปีแรก 1 ล้านตัน สร้างรายได้ 8 หมื่นล.

รายงานผลงานการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนครึ่งปีแรก 2565 ได้เกิน 1 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วกว่า 120,000 ตัน สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการและประเทศกว่า 8 หมื่นล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ฟรุ้ทบอร์ดติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผลปี 2565 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในการกระจายผลผลิตผลไม้ของเกษตรกร รวมทั้งให้เดินหน้ายกระดับนโยบายคุณภาพและมาตรฐานผลไม้ เร่งเดินหน้าแผนปฏิบัติการพัฒนาผลไม้ปี 2565-2570

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังกำชับให้คาดการณ์ผลผลิต และติดตามสถานการณ์การขนส่ง   เพื่อปรับกลยุทธ์ในการในการกระจายผลผลิตผลไม้ของเกษตรกรไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป รวมทั้งให้เดินหน้ายกระดับนโยบายคุณภาพและมาตรฐานผลไม้ เร่งเดินหน้าแผนปฏิบัติการพัฒนาผลไม้ปี 2565-2570 เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่เป้าหมายเกษตรมูลค่าสูง เน้นการพัฒนาพันธ์ุ การใช้เทคโนโลยีในการผลิต การเพิ่มการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างแบรนด์ผลไม้ การขยายตลาดทั้งใน-ต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป ตลอดจนการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดส่งออกผลไม้ไทยไปจีนและทั่วโลกด้วย

“ด้วยความได้เปรียบในพื้นที่ภาคการเกษตรของไทย มีผลผลิตเป็นที่ต้องการและยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งผลไม้ไทยเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีมูลค่าการส่งออกสูง สร้างรายได้เข้าประเทศไทยปีละหลายล้านบาท ขอบคุณเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ร่วมกันดำเนินตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด เพื่อชื่อเสียงของประเทศในการส่งออกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ โดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันผลักดัน ส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยให้ขยายสู่ประเทศต่าง ๆ ด้วยคุณภาพและปลอดภัยได้มาตรฐาน” นายธนกร กล่าว