“พาณิชย์” บีบผู้ค้าอาหารสัตว์รายงานสต๊อก- แจ้งก่อนปรับขึ้นราคาใหม่

15 มิถุนายน 2565

ข่าวดี ผู้เลี้ยงกุ้งเฮ “พาณิชย์” ส่งหนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด !รับลูก “สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย” สั่งผู้ค้าอาหารสัตว์รายงานสต๊อก- แจ้งก่อนปรับขึ้นราคาใหม่ พ่วงแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตร ข้อ 3 (5) เป็นชื่อวัตถุดิบและปริมาณที่สำคัญซึ่งใช้เป็นส่วนผสม ให้ชัดเจน

 

ครรชิต เหมะรักษ์

 

นายครรชิต เหมะรักษ์ นายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ส่งหนังสือประทับตราด่วนที่สุด เลขที่ พณ 0406/7359 ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินการ 1.ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาอาหารกุ้งทะเลปรับสูงขึ้น 2.แก้ไขประกาศการแสดงฉลากและข้อความในฉลาก และ 3. ขอรับการอุดหนุนและส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารกุ้งทะเลให้มีอาหารกุ้งตรงกับความต้องการและลดต้นทุนการผลิตกุ้ง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสมาคมและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

 

ทาง กรมการค้าภายใน แจ้งเรียนมาเพื่อทางสมาคมฯจะได้ดำเนินการต่อ ดังนี้

 

1. มีบริษัทผู้ผลิตใดบ้าง ที่มีการผลิตมากกว่า 5,000ตัน/เดือน ต้องแจ้ง  ปริมาณการผลิต  ปริมาณการจำหน่าย  ต้นทุน การผลิต(ซึ่งเข้าใจว่าต้องแจ้งแยก และระบุส่วนผสมด้วยหรือไม่ ถึงจะทราบต้นทุน)  ต้องแจ้งราคาจำหน่ายหน้าโรงงาน ให้กรมการค้าภายในทราบ/(ซึ่งเกษตรกรผู้ซื้อไม่ทราบ) การแจ้งปรับส่วนลดทางการค้า ให้กับเอเย่น/แต่เอเย่น ก็ต้องแจ้งปรับราคาขายกับเกษตรกรเพิ่มขึ้น(ดังมติสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 ที่ผ่านมา)

 

“อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการ กกร. ยังไม่อนุญาตปรับขึ้นราคา/แต่ในท้องตลาดความเป็นจริง บริษัทอาหารหลายบริษัท ประกาศแจ้งเกษตรกรลูกค้าแล้ว/(เลขาฯกกร. เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่/และบริษัทผลิตอาหารกุ้ง ทำผิดกฎหมายหรือไม่และต้องมีโทษอย่างไร?)

 

2.เรื่องประกาศกระทรวงเกษตรฯการระบุส่วนผสมบนฉลากอาหารกุ้ง /กรมการค้าภายใน โยนเรื่องให้กรมประมงอีก (ซึ่งเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เลยที่ผ่านมา เกษตรกรถูกเอาเปรียบตลอด ไม่เกิดความเป็นธรรม ในฐานะผู้บริโภค)จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ?

 

นายครรชิต กล่าวอีกว่า การส่งเสริมการผลิตอาหารกุ้งกับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร ไม่ปรากฏหน่วยงานไหนดำเนินการอย่างจริงจัง แม้แต่สนับสนุนสูตรอาหารกุ้งแก่เกษตรกร เลย /หน่วยงานรับผิดชอบมีหรือไม่?  การเสนอโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ล่าช้า ยุ่งยาก เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วเกษตรกรก็ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนื่องจากมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ต่างๆจนเป็นปัญหาอุปสรรค จะแก้ไขปัญหาอย่างไร?

 

“นอกจากนี้อยากให้แก้ไขประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงฉลากและข้อความในฉลากสำหรับอาหารสัตว์ ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2559  ข้อ3(5)   ให้แก้ไขเป็นชื่อวัตถุดิบและปริมาณที่สำคัญซึ่งใช้เป็นส่วนผสมให้ชัดเจน”

 

 

ประกาศกระทรวงเกษตรฯ