กรมประมงตั้งไข่ "บอร์ดกุ้ง" ชูแก้ปัญหาเกษตรกรต้นน้ำยันปลายน้ำ

14 ก.ย. 2564 เวลา 6:42 น.118

เปิดตัว “บอร์ดกุ้ง” น้องใหม่ “กรมประมง” ดึง 4 เกษตรกร จาก “สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย” แก้ปัญหาเกษตรกรต้นน้ำยันปลายน้ำ

เนื่องด้วยปัจจุบันมีความจำเป็นเร่งด่วนในการบริหารจัดการ "ผลผลิตกุ้งทะเล" ที่ผลิตได้ภายในประเทศและการนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อรักษาอุตสาหกรรมกุ้งของทะเลไว้ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน  กรมประมง จึงได้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (Shirmp Bord) แก้ปัญหาเกษตรกรต้นน้ำยันปลายน้ำ เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา 

 

ครรชิต เหมะรักษ์

 

นายครรชิต เหมะรักษ์ นายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า  จากคำสั่ง โดย คุณมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ จำนวนคณะกรรมการ 15 คน (ในส่วนตัวแทนเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย 4 คน มี นายครรชิต เหมะรักษ์,นายยุทธนา รัตโน,นายกาจบัณฑิต รามมาก และ นางชมพูนุช พันธุวนิช

 

สำหรับหน้าที่ หลักๆ ดังนี้

 

 1.การกำหนดแนวทาง ทิศทางในการบริหารผลผลิตกุ้งในระดับฟาร์ม โดยคำนึงถึงความคุ้มทุน และความต่อเนื่อง ของผลผลิตตลอดทั้งปี

 

2.การร่วมกำหนดราคาจำหน่ายหรือรับซื้อกุ้งให้มีเสถียรภาพราคาที่เหมาะสม (ราคาขั้นต่ำที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต)

 

3.การร่วมกำหนดสัดส่วนการผลิตกุ้งในประเทศและการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศโดยไม่มีผลกระทบต่อราคากุ้งของเกษตรกร เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ส่งออกได้อย่างต่อเนื่องเป็นการรักษาตลาดไว้ด้วย

 

 

นายครรชิต กล่าวว่า ผู้แทนสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย ทั้ง 4 คน จะขอให้ความมั่นใจกับเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทยในอันที่จะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยเป็นลำดับแรก ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯอย่างเต็มความสามารถต่อไป

 

 

 

 

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์  มีอธิบดีกรมประมง เป็นประธานกรรมการ กรรมการอื่น เช่น นายผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย,นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ ผู้แทนจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),นายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ จากบริษัท มารีนโกล์ด โปรดักส์ จำกัด

 

นายชัชวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์ บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน),นายชูศักดิ์ จริงจิตร บริษัท ซีเวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด,นายบุญเลิศ ฝูงวรรณลักษณ์ บริษัท ซีเฟรช อินดัสตรี จำกัด (มหาชน),นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาคมพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย

 

นายชมชาย ฤกษ์โภคี นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย,นายครรชิต เหมะรักษ์ นายกสมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย,นางชมพูนุช พันธุวนิช นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี ,นายยุทธนา รัตโน ที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด,

 

นายกาจบัณฑิต รามมาก ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสงขลา  นายพยุง ภัทรกุลชัย ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคกลาง  และผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง