svasdssvasds

ผงะ ไข่ไก่ล้นตลาด วันละ 1 ล้านฟอง เร่งปลดแม่ไก่ ดันส่งออก

01 มิ.ย. 2565 เวลา 12:29 น. 2.2k

กรมปศุสัตว์ สั่งปลดไก่ไข่ยืนกรง อายุเกิน 80 สัปดาห์ ยกเว้นเลี้ยงรายย่อยที่เลี้ยงต่ำกว่า 30,000 ตัว มิใช่ฟาร์มในระบบเกษตรพันธะสัญญา ผู้ประกอบการรายใหญ่ ภายใน 15 มิ.ย. ผนึก 16 ราย ดันส่งออก 26 ล้านฟอง หลังไข่ไก่ทะลักล้นตลาดวันละ 1 ล้านฟอง ทุบราคาร่วง

แหล่งข่าวผู้เลี้ยงไก่ไข่ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” เรื่อง ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ปลดไก่ไข่ตามอายุที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ในปัจจุบันสถานการณ์ไขไก่มีการสะสมในระบบมากขึ้นส่งผลให้แนวโน้มราคาไขไก่ปรับลดลง ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อนจากต้นทุนที่แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกับแนวโน้มของราคาไข่ไก่

 

จากการประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมได้มีมติให้เร่งขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกรายเร่งปลดไก่ไข่ยืนกรงตามอายุที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

ในการนี้ กรมปศุสัตว์ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์(Egg Board) ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทุกราย (ยกเว้นผู้เลี้ยงรายย่อยที่เลี้ยงต่ำกว่า 30,000 ตัวและมิใช่ฟาร์มในระบบเกษตรพันธะสัญญาของผู้ประกอบการรายใหญ่) เร่งปลดไก่ไข่ยืนกรงที่อายุเกิน 80 สัปดาห์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 และขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไกไข่ทุกรายโปรดวางแผนปลดไก่ไข่ยืนกรงที่อายุ 80 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

 

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตไข่ไก่ภายในประเทศที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาราคาไขไก่ผันผวนตามมา ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการตามสถานการณ์จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ลงนาม นายโสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์

 

 

หนังสือสั่งการ

 

 

สรุป การประชุมหารือกำหนดแนวทางรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ครั้งที่ 1/2565วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ มีการประชุมหารือกำหนดแนวทางการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับ ผู้แทนผู้เลี้ยงไก่ไข่จาก 4 สมาคม 4 สหกรณ์ และผู้ประกอบการไก่ไช่พันธุ์ 16 บริษัท เข้าร่วมเพื่อติดตาม

 

สำหรับสถานการณ์การผลิตไข่ไก่ภายในประเทศและพิจารณากำหนดมาตรการให้เหมาะสมสาระสำคัญ ที่ประชุมมีข้อสรุป ดังนี้ 1. สถานการณ์ราคาไก่ไข่และไข่ไก่ปัจจุบันมติที่ประชุม รับทราบสถานการณ์การผลิตไก่ไข่ปัจจุบัน ดังนี้

 

1. จำนวนไก๋ไข่ยืนกรงปัจจุบัน 51.72 ล้านตัว ประมาณการผลผลิตไข่ไก่ 42.92 ล้านฟองต่อวัน (25 เม.ย. 65)

 

2. ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มฟองละ 3.30 บาท (ข้อมูล สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี) ลูกไก่ไข่ตัวละ 26 บาท ไก่ไข่รุ่นตัวละ 160 บาท (ข้อมูล CPF ทั้งนี้ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไขได้แจ้งที่ประชุมว่าหลายพื้นที่ราคาต่ำกว่าราคาประกาศแล้ว 10 - 20 สตางค์

 

3.ต้นทุนการผลิตไข่ไก่เฉลี่ยฟองละ 3.02 บาท (คณะอนุกรรมการตันทุนฯ) มีแนวโน้มสูงขึ้นจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อาหารสัตว์ และพันธุ์สัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น

 

2. การกำหนดมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ที่ประชุมมีการหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 

สถานการณ์และแนวโน้มราคาไข่ไก่ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2565 เดือนพฤษภาคม 2565 ไข่ไก่เริ่มมีการสะสมในระบบมากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มราคาไข่ไก่ปรับลดลง สวนทางกับต้นทุนการผลิตที่ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์สงครามรัสเขีย - ยูเครน ได้แก่ ราคาน้ำมันและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นกำลังซื้อของประชาชนลดลงเนื่องจากการสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์และโรงเรียนเริ่มมีการเปิดภาคเรียน On -site หลังจากเรียนออนไลน์มานานทำให้ประชาชนที่มีบุตรหลานมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นคาดการณ์สถานการณ์เดือน พ.ค. - มิ.ย. 65 ผลผลิตไข์ไก่ล้นตลาดประมาณวันละ 1 ล้านฟอง

 

มติที่ประชุม

1. ปรับมาตรการขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนกรงปลดไก่ไข่ที่อายุที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนี้

 

  • ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไกไข่ทุกราย เร่งปลดไก่ไข่ยืนกรงที่อายุเกิน 80 สัปดาห์ ยกเว้นรายย่อยที่เลี้ยงต่ำกว่า 30,000 ตัว ที่มิใช่ฟาร์มในระบบเกษตรพันธะสัญญาของผู้ประกอบการรายใหญ่

 

2. ผลักดันการส่งออกไข่ไก่เพื่อพยุงราคาในระหว่างรอผลการปลดไก่ไข่ยืนกรงเกินอายุ

 

  • ขอความร่วมมือผู้ผลิตไก่ไข่พันธุ์ จำนวน 16 ราย ร่วมผลักดันการส่งออกไข่ไก่ในเดือนมิถุนายน 2565ตามสัดส่วนปริมาณการเลี้ยง ปริมาณทั้งหมด 80 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ 26 ล้านฟอง เพื่อพยุงราคา

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด