svasdssvasds

ปั้น "ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี" ขึ้นแท่นเมืองอัจฉริยะ Smart Living

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 พ.ค. 2565 เวลา 23:50 น. 191

ดีป้า พร้อมภาคีเครือข่าย พัฒนาพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ภายใต้โครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases ปูทางสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ของประเทศไทย

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศรีมหาโพธิเมืองอัจฉริยะ ภายใต้โครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases กับผู้แทนจากภาคีเครือข่ายด้านความมั่นคง

 

โดย สิบตรี ศุภกร กิตติโทวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีมหาโพธิ ด้านสาธารณสุข โดย นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ และ
ด้านการศึกษา โดย นายพาดี ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ และ นายอุดม ชำนิ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปั้น "ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี" ขึ้นแท่นเมืองอัจฉริยะ Smart Living

ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศรีมหาโพธิเมืองอัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

 

ด้านความมั่นคง

 

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมต้นแบบด้านการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตําบล ศรีมหาโพธิ ในอําเภอศรีมหาโพธิ สู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ที่มีการบริหารจัดการ พื้นที่อย่างชาญฉลาด โดยเชื่อมข้อมูลกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (CCTV) ร่วมเข้ากับระบบช่วยตรวจจับ ติดตาม ระงับเหตุไม่พึงประสงค์

 

สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องชาว ‘ศรีมหาโพธิ’ ให้สามารถป้องกันและติดตามการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ดีป้า ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์กลางแจ้ง เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สาระประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐสู่ประชาชนผู้สัญจรไปมา

 

รวมถึงผู้ประกอบในพื้นที่ สามารถมาใช้บริการป้ายฯเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ให้มีโอกาสทางธุรกิจ อาทิ เพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มยอดขายให้มากขึ้น เป็นต้น

ปั้น "ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี" ขึ้นแท่นเมืองอัจฉริยะ Smart Living

ปั้น "ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี" ขึ้นแท่นเมืองอัจฉริยะ Smart Living

ด้านสาธารณสุข

 

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และบุคลากรทางการแพทย์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลผ่านการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิด้วยระบบติดตามผู้บริบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึง จาก บริษัท อาร์ติคูลัส จำกัด ดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากดีป้า

 

ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยจัดเก็บ บันทึก และตรวจสอบข้อมูลสุขภาพผู้สูงวัย รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้การดูแลของสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิ ทำให้สามารถติดตามดูแลได้อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว แม่นยำ และทั่วถึง รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานให้กับ อสม. หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้  

ปั้น "ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี" ขึ้นแท่นเมืองอัจฉริยะ Smart Living

ด้านการศึกษา

 

โดยการดำเนินกิจกรรมยกระดับทักษะด้านดิจิทัล (Upskill) ให้กับบุคลากรครู จำนวน 60 รายจาก โรงเรียนศรีมหาโพธิ และ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผ่านการจัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อาทิ หลักสูตรการคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์ 

 

การเรียนรู้เชิงบวก วิทยาการคำนวน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน รวมถึงการจัดกิจกรรมชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) และกิจกรรมแสดงผลงานการพัฒนาต้นแบบการศึกษาแห่งยุคดิจิทัล (Si Maha Phot Education Showcases) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษาในอำเภอศรีมหาโพธิ และพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และต่อยอดโอกาสด้านอาชีพในอนาคต

 

“ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาศรีมหาโพธิเมืองอัจฉริยะจะช่วยให้ประชาชนที่ต้องเดินทางออกจากบ้าน มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและคนในครอบครัว บุตรหลานได้รับองค์ความรู้ และยกระดับทักษะด้านดิจิทัลผ่านการศึกษาที่ทันสมัย ขณะที่ผู้สูงวัย และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า

ทั้งหมดส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมปูทางพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิสู่การเป็นต้นแบบเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ด้าน 
Smart Living ของประเทศไทยต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ Si Maha Phot Smart Living Showcases ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ depa Thailand: https://www.facebook.com/depathai

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง