svasdssvasds

เกษตรฯ ขนทัพโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี ผ่าน Thailand Smart Farming Pavilion

25 พ.ค. 2565 เวลา 11:53 น. 101

ครั้งแรกในไทย! กระทรวงเกษตรฯ ขนทัพจัดใหญ่ โชว์ Thailand Smart Farming Pavilion เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจริยะแห่งอนาคตในงาน “AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022” จัดขึ้น วันที่ 25 – 27 พ.ค. นี้ ที่ไบเทค บางนา

 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรไทย ในงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ในโซน Thailand Smart Farming Pavilion ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565

 

เกษตรฯ ขนทัพโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี ผ่าน  Thailand Smart Farming Pavilion

 

โดยได้มอบหมายนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. เจิ่น แทงห์ นาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ว่า การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรของไทย

เกษตรฯ ขนทัพโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี ผ่าน  Thailand Smart Farming Pavilion

ภายในงาน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร  ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะ โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรในปัจจุบัน ให้มุ่งสู่เกษตร 4.0

 

เกษตรฯ ขนทัพโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี ผ่าน  Thailand Smart Farming Pavilion

โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะแห่งอนาคต มีเป้าหมายสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดการทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมีการลดต้นทุนลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น ลดความเหนื่อยยากของการใช้แรงงานในภาคการเกษตร โดยเฉพาะการนำเกษตรดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการแข่งขันของการเกษตรไทยในตลาดโลก และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร

โดยได้ดำเนินการจัดทำ “แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2565 - 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ซึ่งเป็นแผนที่ใช้ในการช่วยกำหนดทิศทางการเกษตรอัจฉริยะ และเป็นการวางรากฐานการเกษตรอัจฉริยะของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ สามารถนำแนวทางที่จัดทำไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะฉบับนี้

เกษตรฯ ขนทัพโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี ผ่าน  Thailand Smart Farming Pavilion

 

ไปพิจารณาปรับใช้เป็นข้อเสนอโครงการในหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการเกษตรอัจฉริยะของประเทศ ซึ่งการทำแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการระดมสมองร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 2) การสร้างการรับรู้ เข้าถึงใช้ประโยชน์ และส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 3) การสร้างแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ แปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะ  4) การพัฒนาการแปรรูปและการตลาดเกษตรอัจฉริยะ 5) การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะ และ 6) การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเกษตรอัจฉริยะ

เกษตรฯ ขนทัพโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี ผ่าน  Thailand Smart Farming Pavilion

 

“กระทรวงเกษตรฯ ยังได้เร่งพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ให้มีความพร้อมในด้านวิจัยและพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐและเกษตรกร สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และช่วยเป็นครูผู้ฝึกหรือพี่เลี้ยงให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเป้าทั้ง Smart Farmer และ Young Smart Farmer ตลอดจนผู้นำเกษตรกรของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ ทั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาแปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในทุก ๆ จังหวัดของประเทศ และให้เข้าถึงทุกอำเภอ ภายใน 3 ปี ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรต่อไป”  ดร.เฉลิมชัย กล่าว

 

 

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่การจัดงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 ได้จัดให้มีโซนสำหรับการนำเสนอการทำ Smart Farming ของประเทศไทย จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอก รวมทั้งภาคเอกชน ซึ่งได้ร่วมกันนำเสนอนวัตกรรม การนำเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการช่วยการทำการเกษตร

เกษตรฯ ขนทัพโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี ผ่าน  Thailand Smart Farming Pavilion

เช่นการจัดการดิน การเพิ่มประสิทธิภาพข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การทำนาเปียกสลับแห้ง การปลูกผักใน Plant Factory การควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ และการทำงานของเครื่องจักกลเกษตรที่ใช้ในการปลูกหญ้าแพงโกลา ตลอดจนการสาธิตโดรนเพื่อการเกษตร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่นักวิชาการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมาร่วมคุยแลกเปลี่ยนกันในเวทีตลอดระยะ เวลา 3 วัน

เกษตรฯ ขนทัพโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี ผ่าน  Thailand Smart Farming Pavilion

โอกาสนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หารือกับ ดร. เจิ่น แทงห์ นาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อหาแนวทางความร่วมมือกันในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจริยะแห่งอนาคต รวมถึงการพัฒนาภาคการเกษตรของทั้งสองประเทศด้วย พร้อมได้เชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ที่ไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ จังหวัดอุดรธานี

แท็กที่เกี่ยวข้อง