ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันรายได้ข้าว" งวด 26

08 เม.ย. 2565 | 03:14 น.

อัพเดท ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด 26 ล่าสุด ออกแล้ว เกษตร ชาวนา เช็คที่นี่ ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน https://chongkho.inbaac.com หรือ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile เงินเข้า รู้เร็วทันใจ

ความคืบหน้า “โครงการประกันรายได้ข้าว” อย่างมีต่อเนื่อง ล่าสุด ถึง งวดที่ 26 แล้ว ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 64 อนุมัติวงเงินรวม 76,080.95 ล้านบาท นั้น ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 26)

 

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.1  ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ที่ 3/2562  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว จึงออกประกาศ ดังนี้

 

ประชุมซูมออนไลน์

นายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 26) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 1- 7 เมษายน 2565  สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 

 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ สื้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว

 

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 1,625.86บาท

 

 3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี   ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

4. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ  1,250.28  บาท

 

5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,423.26 บาท

 

ประกันรายได้ข้าว

 

นายธีร์วริศ กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่ 25 เปรียบเทียบกับงวดที่ 26 พบว่า ราคาข้าวเปลือก "หอมมะลินอกพื้นที่" , "ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี" และ "ข้าวเปลือกเหนียว" ราคาปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ราคา "ข้าวเปลือกเจ้า" ปรับตัว ลดลง

 

มติที่ประชุมเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยโครงการประกันรายได้ฯ งวดที่ 26 โดยโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโดยตรง

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ

 

กดลิงค์ ธ.ก.ส.

 

คลิก chongkho.inbaac.com

 

กรอกเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก

คลิก “ค้นหา”

หรือตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

 

 

แนบราคาประกาศ กรมการค้าภายใน