ระนองตื่นตัวท่าเรือเตรียมจัดซ้อมรับมือ"สารเคมีรั่ว"

24 ก.พ. 2565 | 09:25 น.

    จังหวัดระนองประชุม ตั้งกรรมการ-คณะทำงาน เตรียมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือระนอง  กรณีสารเคมีรั่วไหล การเกิดอัคคีภัย และการค้นหากู้ภัยทางทะเล

วันที่ 22 ก.พ 2565  ที่เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่นระนอง จังหวัดระนองร่วมกับท่าเรือระนอง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดประชุมเตรียมความพร้อม การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือระนอง  กรณีสารเคมีรั่วไหล การเกิดอัคคีภัย และการค้นหากู้ภัยทางทะเล

 

โดยมีนายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระนอง และหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุม

ระนองตื่นตัวท่าเรือเตรียมจัดซ้อมรับมือ"สารเคมีรั่ว"

นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า สืบเนื่องจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้บริหารท่าเรือระนอง ซึ่งเป็นท่าเรือของรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดฝั่งอันดามัน โดยตัวท่าเรือระนองได้ตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

 

ซึ่งการท่าเรือฯได้เข้ามาบริหารและเปิดให้บริการ พร้อมจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางเรือที่เป็นมาตรฐานสากล มีกิจกรรมการให้บริการทั้งทางตรง และที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับผู้บังคับการ และชุมชนโดยรอบจำนวนมาก โดยในระหว่างการให้บริการอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ 

ระนองตื่นตัวท่าเรือเตรียมจัดซ้อมรับมือ"สารเคมีรั่ว"

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ท่าเรือระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้งบุคลากร และเครื่องหมาย เครื่องมือ สามารถรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

 

อีกทั้ง เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดให้การท่าเรือต้องจัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนากลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จังหวัดระนอง  ในการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดระนอง

 

เพื่อให้การบริหารจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินท่าเรือระนองในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าเรือระนอง พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ และการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามแผน  หรือมาตรการป้องกันสารเคมีรั่วไหล การเกิดอัคคีภัย และการค้นหากู้ภัยทางทะเล