ระนองเดินหน้าSECร่วมประชุมอนุฯ4ชุดขับเคลื่อน"แลนด์บริดจ์"  

30 ม.ค. 2565 | 05:35 น.

จังหวัดระนองประชุมร่วม คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ เชื่อมขนส่งอ่าวไทย-อันดามัน ติดตามงานอนุฯ 4 ชุด ติดตามความคืบหน้างาน 4 ด้าน เพื่อวางโครงสร้างพื้นฐานสร้างพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน ครั้งที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกระทรวงคมนาคม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองร่วมเป็นกรรมการ

นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง

ระนองเดินหน้าSECร่วมประชุมอนุฯ4ชุดขับเคลื่อน\"แลนด์บริดจ์\"  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการฯ จึงได้กำหนดจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน 4 ด้านประกอบด้วย

 

1.ด้านการพัฒนาท่าเรือและด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 2.ด้านการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ รถไฟเชื่อมท่าเรือ และการขนส่งทางท่อ 3.ด้านการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน และกฎหมาย และ 4.ด้านการสื่อสารสาธารณะ  

รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor: SEC) ครอบคลุม 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ และทางออกทางทะเลฝั่งตะวันตกของภาคใต้ตอนบน

 

โดยยึดแนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยี และความได้เปรียบทางกายภาพ และที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ซึ่งแตกต่างจากแนวทางของ EEC 
    

ทั้งนี้ กรอบการพัฒนา SEC ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ 
    1) การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก (Western Gateway) 
    2) การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน (Royal Coast & Andaman Route) 
    3) การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง (Bio-Based & Processed Agricultural Products) และ 
    4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม (Green & Culture)

 

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เริ่มขับเคลื่อนแผนการพัฒนา SEC ระยะ 2562-2565 และยังมีแผนระยะยาวปี 2566 เป็นต้นไป รวม 111 โครงการ คิดเป็นวงเงินเฉพาะที่ต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 102,418 ล้านบาท มีโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการตลาดของท่าเรือระนอง รองรับกลุ่ม BIMSTEC ที่มีประชากรกว่า 1.5 พันล้านคน (บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมา ศรีลังกา ภูฏาน และเนปาล) 

 

โครงการพัฒนาถนนเลียบชายทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่พื้นที่ตอนใน โครงการขยายทางหลวงระนอง-พังงาเป็น 4 ช่องจราจร โครงการศึกษาออกแบบ/ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รถไฟสายใหม่ระนอง-ชุมพร โครงการสนับสนุนการแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็น ASEAN Digital Hub 

 

มากไปกว่านั้น รัฐบาลได้เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม จ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาเบื้องต้น ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุน ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน (Land bridge) คาดจะรู้ผลกลางปี 2566

 

ซึ่งจะนำไปสู่การเชื่อมโยงการขนส่งและคมนาคมอย่างครบถ้วน ระหว่าง EEC (ฝั่งอ่าวไทย) และ SEC (ฝั่งอันดามัน) เพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ EEC เพื่อส่งออก/นำเข้า ไปยังประเทศแถบมหาสมุทรอินเดียโดยตรง และเชื่อมต่อไปยังกลุ่ม BIMSTEC ประเทศตะวันออกกลาง และยุโรปได้อย่างต่อเนื่อง 
    

แม้เศรษฐกิจประเทศจะอยู่ในภาวะหดตัว เช่นเดียวกับประเทศทั่วโลก เนื่องจากผลกระทบโควิด-19 แต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าวางรากฐาน เพื่อการพัฒนาประเทศและการลงทุน เพราะในระยาวเศรษฐกิจจะค่อย ๆ ฟื้นตัว การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ และการเชื่อมโยงการคมนาคมและขนส่งภายในประเทศ และระหว่างประเทศถือเป็นการวางพื้นฐานสำคัญ 

ระนองเดินหน้าSECร่วมประชุมอนุฯ4ชุดขับเคลื่อน\"แลนด์บริดจ์\"  

รัฐบาลไม่ได้อยู่นิ่งเฉยรอความหวังจะถึงวันเศรษฐกิจดีขึ้น แต่เดินหน้าสร้างโอกาสให้ประเทศด้วยแผนยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายชัดเจน โครงการ SEC จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นในการลงทุนภาคอุตสาหกรรม และสามารถยกระดับเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    

"นอกจากนี้ SEC จะเป็นประตูเศรษฐกิจด้านตะวันตกของไทยสู่เอเชียใต้ สามารถเชื่อมโยงกับ EEC ทำให้ต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ต่ำลง และจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่มีศักยภาพ และเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตของเมืองและการท่องเที่ยวด้วย"