ระนองติวเข้มพ่อค้า"ระนอง"บุกตลาดออนไลน์BIMSTEC

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
22 ม.ค. 2565 เวลา 5:37 น. 49

พาณิชย์ระนองเปิดห้องอบรมพ่อค้าชายแดน ให้ความรู้ด้านกฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางการค้าและลู่ทางการค้าออนไลน์ หนุนใช้ช่องทางออนไลน์ ขยายการค้าเจาะตลาดกลุ่ม BIMSTEC เพื่อขยายมูลค่าการค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2565 ที่ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา "ให้ความรู้ด้านกฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางการค้า และลู่ทางการค้าออนไลน์"

 

กิจกรรมนี้มีนางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดระนอง  อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง  นายพรศักดิ์ แก้วถาวร ประธานหอการค้าจังหวัดระนอง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมสัมมนา

ระนองติวเข้มพ่อค้า"ระนอง"บุกตลาดออนไลน์BIMSTEC

นางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดระนอง  กล่าวว่า พาณิชย์จังหวัดระนองขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ  กำหนดทิศทางของยุทธศาสตร์การค้าของประเทศในปี 2565 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ พัฒนาขีดความสามารถ และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ ให้การค้าของประเทศพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณการบริโภค และการลงทุนภายในประเทศ ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงทางการค้าการลงทุน สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในภูมิภาคไปสู่ตลาดต่างประเทศ 

ระนองติวเข้มพ่อค้า"ระนอง"บุกตลาดออนไลน์BIMSTEC

รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มมูลค่าการค้าของภูมิภาคและการค้าชายแดน โดยส่งเสริมการค้า การลงทุน รวมทั้งลดปัญหาอุปสรรคทางการค้า ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 ส่งเสริมการตลาดทั้งในส่วนของการอำนวยประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวกับการนำเข้า -ส่งออกสินค้า ไปยังประเทศต่าง ๆ มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกันหลายภาคส่วน 

ระนองติวเข้มพ่อค้า"ระนอง"บุกตลาดออนไลน์BIMSTEC

จึงต้องมีการพัฒนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการค้า เพื่อการเชื่อมโยงการค้าไปสู่ประเทศในกลุ่มความร่วมมือภายใต้กรอบ BIMSTEC การอำนวยความสะดวกทางการค้า การลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคทางการค้า การลงทุน นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุ้นในธุรกิจ

 

การจัดอบรมสัมมนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้มีความพร้อม ในการรองรับการเชื่อมโยงการค้าไปสู่ประเทศในกลุ่มความร่วมมือภายใต้กรอบ BIMSTEC รวมทั้ง พัฒนาการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และการค้าขายแดน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา จำนวนกว่า 50 คน

 

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การอบรมสัมมนากิจกรรม "ให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านกฎระเบียบการนำเข้า - ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางการค้า และลู่ทางการค้าออนไลน์ " ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุนและการค้าชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนองค์ความรู้  ด้านเศรษฐกิจ กลุ่ม BIMSTEC และกลุ่มอาเซียน และการค้าชายแดน ให้กับผู้ประกอบการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจ 

 

เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ นำไปปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของตนเอง ทำให้ตนเองเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการค้าการลงทุน  ตลอดจนทำให้มีเครือข่ายทางการค้า จากลู่ทางการค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น  โดยที่จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้งทางบกและทางน้ำ มีมูลค่าการค้าชายแดนปีละประมาณสองหมื่นกว่าล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง