ชาวระนองเฮรับของขวัญปีใหม่ จังหวัดจัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั้ง5อำเภอ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 พ.ย. 2564 เวลา 6:04 น. 31

ชาวระนองเฮ เตรียมรับของขวัญชิ้นใหญ่รับปีใหม่  ผู้ว่าฯเตรียมออกประกาศ กำหนดท้องที่การออกเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 ระยะดำเนินการ 7 เดือน ตั้งเป้าหมาย 1,667 แปลง ประชาชนสามารถนำที่ดินครอบครองที่กฎหมายที่ดินไม่ห้าม มาขอออกโฉนดได้

นายโชตินรินทร์  เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรจะให้มีการออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ใน 70 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดระนองด้วย ในปี 2565 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 มาตรา 58 วรรค 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องกำหนดท้องที่ และวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจรังวัดในท้องที่ที่กำหนด จึงได้กำหนดประชุมคณะกรรมการ เพื่อกำหนดพื้นที่ที่จะทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดระนอง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 

ชาวระนองเฮรับของขวัญปีใหม่ จังหวัดจัดเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั้ง5อำเภอ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ตนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดท้องที่ และวันเริ่มต้นของการเดินสำรวจเดินรังวัดในท้องที่นั้น ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 58 วรรค 2 ซึ่งสามารถออกประกาศได้ภายในเดือนธันวาคม 2564 และเริ่มเดินสำรวจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวด้วยว่า ได้มอบหมายให้ที่ทำการปกครองอำเภอ ได้ไปดูแลตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อให้การเดินสำรวจ โดยผู้อำนวยการเดินสำรวจของกรมที่ดิน ทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว 

พร้อมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลพื้นที่ของรัฐ เช่น สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด หน่วยอุทยานแห่งชาติฯในพื้นที่ ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัด ได้ตรวจสอบแนวเขตต่าง ๆ อยู่ในเส้นเดียวกัน ไม่ทับซ้อนกัน

นอกจากนั้นยังมีที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่อยู่ในความดูแลของที่ทำการปกครองทั้ง 5 อำเภอ ก็ได้มอบหมายให้ไปดูแลแล้ว เพื่อให้การทำงานตามโครงการบอกดินของกรมที่ดิน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งจังหวัดจะตั้งใจทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต่อว่า การดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการบอกดินของกรมที่ดิน จังหวัดระนองมีพื้นที่เป้าหมายจำนวน 1,667 แปลง แต่ตามแผนเดินสำรวจในปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2565 รวมระยะเวลา 7 เดือน คาดว่าจะสำรวจออกโฉนดได้เดือนละ 85 แปลง หรือรวมทั้งสิ้นประมาณเกือบ 600 แปลง ที่ดินแปลงที่เหลือก็จะส่งมอบต่อให้เจ้าพนักงานที่ดิน ดำเนินการสำรวจออกโฉนดตามกฎหมายที่ดินต่อไป 

ส่วนที่ดินที่ไม่สามารถนำมาออกโฉนดได้ เช่น ที่ดินของรัฐ ที่สาธารณที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม่น้ำ คู คลอง ภูเขา เป็นต้น เพราะฉะนั้นที่ดินที่ประชาชนครอบครอง และประมวลกฎหมายที่ดินไม่ห้าม ประชาชนสามารถนำมาออกโฉนดได้ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง