“สินิตย์” ชี้สินค้าไทยมีดี ใช้ FTA รุกตลาดอาเซียน-ตลาดฮาลาล 

09 ส.ค. 2564 เวลา 7:26 น. 45

“พาณิชย์” เดินหน้า “ตลาดนำการผลิต” ผนึทูตพาณิชย์และพาณิชย์ายแดนใต้ หนุนส่งออกของดีในพื้นที่ ทั้งผลไม้ อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพารา และผ้าบาติก เจาะตลาดมาเลเซีย อาเซียน และตลาดสินค้าฮาลาล พร้อมใช้ประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อทางการค้าในตลาดโลก  

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “รูลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน และปาฐกถาพิเศษ ชี้ช่องเพิ่มโอกาสการค้าของจังหวัดชายแดนใต้กับตลาดอาเซียน เพื่อสร้างควารู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยทำงานร่วมกับทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

“สินิตย์” ชี้สินค้าไทยมีดี  ใช้ FTA รุกตลาดอาเซียน-ตลาดฮาลาล 

ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เร่งช่วยหาช่องทางให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ผลิตสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตลาด ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต 

“สินิตย์” ชี้สินค้าไทยมีดี  ใช้ FTA รุกตลาดอาเซียน-ตลาดฮาลาล 

ซึ่งเป็นการระดมผู้เชี่ยวชาญทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วม โดยวิทยากรมีทั้งผู้ส่งออกรายใหญ่ นักการตลาด ทูตพาณิชย์ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. และพาณิชย์จังหวัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครอบคลุมประเด็น เช่น โอกาสการทำธุรกิจและการส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพในพื้นที่ เช่น ผลไม้ (ทุเรียน ส้มโอ เงาะ ลองกอง มังคุด)

“สินิตย์” ชี้สินค้าไทยมีดี  ใช้ FTA รุกตลาดอาเซียน-ตลาดฮาลาล 

อาหารทะเลแปรรูป ผลิตภัณฑ์ยางพารา และผ้าบาติก เป็นต้น เน้นตลาดมาเลเซีย อาเซียน และตลาดสินค้าฮาลาล พร้อมชี้ช่องการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA สร้างแต้มต่อขยายส่งออกสินค้าในตลาดการค้าเสรี ที่ประเทศคู่ค้าได้ลดและยกเลิกการจัดเก็บภาษีศุลกากรให้กับสินค้าจากไทยแล้วเกือบทุกรายการทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์มีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ของตลาด เน้นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า สามารถตรวจสอบย้อนกลับวิธีการผลิตและแหล่งผลิตได้ โดยเฉพาะสินค้าอาหารที่ต้องมีใบรับรองด้านมาตรฐานเพื่อจะช่วยให้มีตลาดรองรับ ผู้บริโภคเชื่อมั่น ซึ่งจะช่วยให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาสูง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น

“สินิตย์” ชี้สินค้าไทยมีดี  ใช้ FTA รุกตลาดอาเซียน-ตลาดฮาลาล 

รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก FTA เป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขันทางการค้าขยายส่งออกไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดสินค้าฮาลาลที่ที่มีประชากรสูงกว่า 2,000 ล้านคน ซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และต่อยอดสำหรับวางแผนหาโอกาสจากตลาดใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับสินค้าของไทยได้มากขึ้น

“สินิตย์” ชี้สินค้าไทยมีดี  ใช้ FTA รุกตลาดอาเซียน-ตลาดฮาลาล 

ทั้งนี้ ในปี 2563 การค้าไทยกับอาเซียนมีมูลค่าสูงถึง 1.1 แสนดอลลาร์สหรัฐ เป็นการส่งออกมูลค่า 6.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และเมื่อเปรียบเทียบการส่งออกปี 2563 กับปีก่อนที่ความตกลงการค้าเสรีอาเซียนมีผลบังคับใช้ พบว่าการค้าของไทยกับอาเซียนขยายตัวถึง 843% และการส่งออกขยายตัวสูงถึง 1,135% สำหรับในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 การค้าไทยกับอาเซียนมีมูลค่า 45,267.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกมูลค่า 26,224.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 24.14% ทั้งนี้ หากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป) มีผลบังคับใช้ในต้นปี 2565 จะเป็นอีกหนึ่ง FTA สำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและเกษตรกร สามารถใช้ประโยชน์ขยายการส่งออกไปตลาดสำคัญของไทย ทั้งอาเซียน จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพิ่มเติมจาก FTA ที่มีอยู่แล้ว

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง