เชียร์ตั้งกองทุน FTA  เยียวยาผลกระทบเปิดเสรี

30 มิ.ย. 2564 | 10:08 น.

กรมเจรจาฯ เผยผลศึกษาเสนอแนะให้มีการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ และควรมีการออก พ.ร.บ.ดูแลเป็นการเฉพาะ ต้องได้รับงบประมาณจากรัฐ เอกชนควรมีส่วนร่วมเติมเงิน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้นำผลการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากลไกช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.dtn.go.th แล้ว โดยผลการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ เช่น ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า กลไกการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ของประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ และเวียดนาม มาตรการและกลไกช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ของไทยในปัจจุบัน ผลการระดมความเห็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แนวทางการพัฒนากลไกช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก FTA ของไทย และข้อเสนอแนะการจัดตั้งกองทุน FTA เป็นต้น

เชียร์ตั้งกองทุน FTA   เยียวยาผลกระทบเปิดเสรี
         
ทั้งนี้ ผลการศึกษาได้เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุน FTA เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และพัฒนาศักยภาพผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้สามารถปรับตัวรับการแข่งขันเสรี ทั้งผู้ได้รับผลกระทบในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตที่ได้รับความเดือดร้อน ในรูปแบบการให้คำปรึกษา แนะนำ อบรม สัมมนา และด้านการเงิน ซึ่งอาจดำเนินการร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ
 

 

ขณะเดียวกัน ผลการศึกษา ยังระบุว่า การจัดตั้งกองทุน FTA ต้องจัดทำพ.ร.บ.เฉพาะ ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดยกองทุนควรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเติมให้ทุกครั้งที่มีการจัดทำ FTA ฉบับใหม่ๆ และภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในการส่งรายได้เข้ากองทุนด้วย อีกทั้งทีมบริหารกองทุนควรทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานข้อกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างตรงจุด และควรจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว โดยต้องติดตาม ประเมินผลความช่วยเหลือ
         
การจัดทำ FTA ของไทยที่ผ่านมา ช่วยให้การส่งออกของไทยขยายตัวดีขึ้น จากการที่ประเทศคู่ FTA ลดหรือยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าส่งออกจากไทย และไทยก็ต้องลดหรือยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรกับสินค้าของประเทศคู่ FTA เช่นกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินค้าหรือผู้ประกอบการไทยบางส่วนที่ยังไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ แม้ว่าปัจจุบันภาครัฐจะมีกลไกช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้างแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอและเข้าถึงยาก อีกทั้งไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ได้รับผลกระทบได้ จึงต้องมีการผลักดันให้มีการจัดตั้งกองทุน FTA ขึ้นมา
 

  สำหรับแนวคิดในการจัดตั้งกองทุน FTA มาจากเสียงเรียกร้องของหลายภาคส่วน ที่กรมฯ ได้รับฟังความเห็นจากการลงพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP ของสภาผู้แทนราษฎร ที่เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ซึ่งปัจจุบันนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการพัฒนากองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า มีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นฝ่ายเลขานุการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์’ เร่งหาข้อสรุป ตั้งกองทุน FTA ก่อนเสนอคลัง

“พาณิชย์”เร่งตั้งกองทุนFTA ช่วยเอกชนจากเปิดเสรีการค้า

‘พาณิชย์’ ระดมความเห็น ตั้งกองทุนเอฟทีเอ

พาณิชย์ถกกองทุนFTAเยียวยาภาคเอกชน