svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไทยพัฒน์ ชี้ "Resilience" คีย์สำคัญนำทางธุรกิจฝ่าโควิด-19

01 มิถุนายน 2564

ไทยพัฒน์ ชี้ การสร้างองค์กรพร้อมผัน หรือ Resilient Enterprise การทำงานที่พร้อมปรับตัวเปลี่ยนแปลงจากภาวะปกติ คือ กุญแจสำคัญที่รักษาองค์กรให้อยู่รอดในระยะยาว พร้อมทำคู่มือนำทางธุรกิจฝ่าโควิด ใช้วัฒนธรรมสุขภาพเป็นแกนขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กรแจก เผย 74.4% ขององค์กรที่สำรวจ มีแผนเรื่อง Resilience แล้ว

นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า การสร้างองค์กรพร้อมผัน (Resilient Enterprise)ให้สามารถพร้อมรองรับแบบแผนการใช้ชีวิตและการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติเดิม คือ กุญแจสำคัญที่รักษาองค์กรให้อยู่รอดและสามารถดำเนินสืบเนื่องไปในระยะยาว โดยเรื่องสุขภาพ จะเป็นประเด็นสำคัญในการสร้างองค์กรให้มีภาวะพร้อมผัน และเป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดวางกลยุทธ์องค์กรให้สอดรับกับการดำเนินธุรกิจในวิถีปกติใหม่

จากการสำรวจของสถาบันไทยพัฒน์ ต่อประเด็นกลยุทธ์หลังโควิดกับองค์กรจำนวน 43 แห่ง พบว่า สามในสี่ขององค์กรที่สำรวจ (74.4%)  มีแผนเรื่อง Resilience แล้ว และกำลังดำเนินการในปีนี้ ที่เหลือราวหนึ่งในสี่ (25.6%) ยังไม่มีแผนในเรื่องดังกล่าว ในบรรดาองค์กรที่มีแผน Resilience และกำลังดำเนินการ ได้มุ่งเน้นความสำคัญไปยังด้านพนักงานมากสุด (90.7%) รองลงมาคือ ด้านลูกค้า (58.1%) และด้านสิ่งแวดล้อม (53.5%) ตามลำดับ

องค์กรที่ตอบแบบสำรวจกว่าสองในสาม (69.8%) ระบุว่า การมีแผน Resilience จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรในการปรับตัวสู่การดำเนินธุรกิจในวิถีปกติใหม่ ขณะที่ ไม่ถึงหนึ่งในสามขององค์กรที่สำรวจ (30.2%) ระบุว่าเป็นประโยชน์ และไม่มีองค์กรใดจากการสำรวจที่ไม่เห็นประโยชน์จากการมีแผนในเรื่องดังกล่าว

ไทยพัฒน์ ชี้ "Resilience"  คีย์สำคัญนำทางธุรกิจฝ่าโควิด-19

ทั้งนี้ การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร จำเป็นที่จะต้องบูรณาการทั้งในเชิงความคิดและการปฏิบัติ รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างสายงาน (Cross-department) เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการกำหนดทิศทาง แผนการดำเนินงานระยะสั้น/ระยะยาว บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน 

กลยุทธ์สุขภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ที่ต้องถูกผนวกเข้ากับกลยุทธ์องค์กร สำหรับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ในการขับเคลื่อน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูง (C-Suite) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS / EHS) ฝ่ายกฎหมาย (Legal) ฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ฝ่ายการตลาด (Marketing) ฝ่ายรัฐกิจ / นักลงทุนสัมพันธ์ (Government / IR) ฝ่ายสุขภาพและความเปี่ยมสุข (Health & Wellness) เป็นต้น

สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดทำ Business Resilience Program หรือแผนงานภาวะพร้อมผันทางธุรกิจ โดยนำข้อปฏิบัติทางธุรกิจด้านวัฒนธรรมสุขภาพ (Culture of Health Business Practice: COHBP) ที่องค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) จัดทำขึ้น มาพัฒนาเป็นแนวทางให้องค์กรธุรกิจสามารถใช้ผนวกประเด็นด้านสุขภาพ เข้ากับกลยุทธ์องค์กร สำหรับดำเนินงานหลังสถานการณ์โควิด

นายฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์ ผู้ดูแลแผนงานภาวะพร้อมผันทางธุรกิจ กล่าวว่า ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับองค์กรที่เข้าร่วม Business Resilience Program ได้แก่ ความสามารถในการระบุปัจจัยนำเข้าสำหรับใช้ปรับแต่งกลยุทธ์องค์กรที่ครอบคลุมปัจจัย ESG ด้านสุขภาพ และช่องว่าง (Gap) ที่องค์กรสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินธุรกิจในการสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ รวมทั้งชุดประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมสุขภาพสำหรับกระบวนการรายงานความยั่งยืน ตลอดจนมาตรการและแนวปฏิบัติด้านวัฒนธรรมสุขภาพที่เหมาะกับบริบทองค์กรโดยอ้างอิงจากชุดตัวชี้วัดที่สากลยอมรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง