9 มีนาคม 2021

ข่าวร้ายรับปีใหม่! “มท.1”คลอดอัตราภาษีป้ายใหม่เริ่มม.ค.64

27 Nov 2020 19:57 น.
อ่าน 29,311 ครั้ง

ข่าวร้ายรับปีใหม่! “มท.1”คลอดอัตราภาษีป้ายใหม่เริ่มม.ค.64

ข่าวร้ายรับปีใหม่! “มท.1” คลอดกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ สำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป เผยเป็นการเพิ่มภาษีขึ้นจากของเดิมที่เก็บมาแต่ปี 2535ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน 2563 นายอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) ได้ออก กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563


อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 2530


ข้อ 2 ให้กําหนดอัตราภาษีป้ายดังต่อไปนี้ 


(1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน


(ก) ป้ายที่มีข้อความที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 10 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร


(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 

 (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น


(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร


(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรฯ 26 บาท ต่อห้าร้อยคารางเซนติเมตร


(3) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทย บางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ


(ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร


(ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร


 


ข้อ 3 อัตราภาษีป้ายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับสําหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป


ข้อ 4 ป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปตามอัตราภาษีป้าย ที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ ที่ออกมานี้ เป็นการเพิ่มภาษีป้ายจากเดิมที่เคยจัดเก็บมาตั้งแต่ปี 2535

  ข่าวร้ายรับปีใหม่! “มท.1”คลอดอัตราภาษีป้ายใหม่เริ่มม.ค.64

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend