"การบินไทย"ออกประกาศเออร์ลี่รีไทร์ รอบ2 พร้อมรอบ3แล้ว จ่ายชดเชยสูงสุด200วัน

19 กุมภาพันธ์ 2564

"การบินไทย"ประกาศเออร์ลี่รีไทร์ รอบ2 พร้อมรอบ3 แล้ว มีผล 1 พ.ค. 64 โดยเปิดให้พนักงานเลือกยื่นสมัครลาออกได้ใน4ช่วง ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.นี้เป็นต้นไป จ่ายเงินชดเชยสูงสุด 400 วัน ให้สิทธิตั๋วบินฟรีแบบสำรองที่นั่งไม่ได้20ใบ

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ  "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่18ก.พ.64 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย ได้ออกประกาศโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual   Separation Plan - MSP)เพิ่มเติมอีก2โครงการพร้อมกัน 

ได้แก่โครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan - MSP B)ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการลาระยะยาว(Leave with 20% pay หรือ LW20)ไปแล้วก่อนหน้านี้สามารถยื่นสมัครใจลาออกได้

ส่วนโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan - MSP C) จะเปิดให้พนักงานที่ไม่ประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าทำงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ หรือพนักงานที่สมัครคัดเลือกเข้าตำแหน่งตามโครงสร้างใหม่แต่ไม่ได้รับคัดเลือก และประสงค์ลาออกจากบริษัทโดยรับค่าตอบแทน

หลังจากเมื่อวันที่18ก.พ.64 บริษัทได้ประกาศโครงสร้างองค์กรใหม่ โครงสร้างสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พ.ค. 2564

ทั้งนี้การเปิดเออลี่รีไทร์ที่เกิดขึ้นในรอบที่2และรอบที่3นี้ จะแบ่งระยะเวลารับสมัครเข้าโครงการ MSP B และMSP C เป็น 4 ช่วง  ได้แก่

- ช่วง 1 สมัคร 19 ก.พ. - 2 มี.ค. 2564 ประกาศผล 5 มี.ค. 2564
- ช่วง 2 สมัคร 3-16 มี.ค. 2564 ประกาศผล 19 มี.ค. 2564
- ช่วง 3 สมัคร 17 มี.ค.- 1 เม.ย. 2564 ประกาศผล 5 เม.ย. 2564
- ช่วง 4 สมัคร 2-19 เม.ย. 2564 ประกาศผล 23 เม.ย. 2564

ทั้งนี้โครงการ MSP B และMSP C จะได้รับค่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ดังนี้

- ระยะเวลาทำงานน้อยกว่า 120 วัน ไม่ได้รับเงินตอบแทน
- ทำงานครบ 120 วัน แต่น้อยกว่า 1 ปี รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน
- ทำงานครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน
- ทำงานครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 6 ปี รับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน
- ทำงานครบ 6 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี รับค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน
- ทำงานครบ 10 ปี แต่น้อยกว่า 20 ปี รับ ค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน
- ทำงานครบ 20 ปีขึ้นไป รับค่าจ้างสุดท้าย 400 วัน

แต่มีการให้เงินตอบแทนเพิ่มเติม โดยโครงการ MSP B จะได้เงินตอบแทนเพิ่มเติมเท่ากับสี่เดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน 

ทั้งยังได้สิทธิสิทธิประโยชน์บัตรโดยสารแบบ "สำรองที่นั่งไม่ได้" หรือต้องรอหลังจากที่มีที่นั่งว่างแล้ว ทั้งสิ้นรวม 20 ใบ (ไป-กลับ) สำหรับทั้งเส้นทางบินภายในประเทศไทย สำหรับเส้นทางบินต่างประเทศไม่เกิน 15 ใบ (ไป-กลับ)

โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารรวมทั้งภาษีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรโดยสารด้วยตนเอง และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เรียกคืน หรือระงับการใช้ตามที่เห็นสมควร

ส่วนโครงการMSP C จะได้เงินตอบแทนเพิ่มเติม สำหรับพนักงานอายุครบ50ปีขึ้นไปนับจากวันที่1พ.ค 64จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับหนึ่งเดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน

ส่วนพนักงานที่อายุน้อยกว่า50ปี จะได้รับเงินตอบแทนเพิ่มเติมครึ่งเดือนของเฉพาะเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน

ทั้งยังได้สิทธิสิทธิประโยชน์บัตรโดยสารแบบ "สำรองที่นั่งไม่ได้" หรือต้องรอหลังจากที่มีที่นั่งว่างแล้ว ที่จะได้รับไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับช่วงที่สมัคร ถ้าสมัครช่วงแรกได้20ใบ ช่วง2 ได้18ใบ ช่วง3ได้15ใบ ช่วง4 ได้12ใบ

โดยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารรวมทั้งภาษีต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการออกบัตรโดยสารด้วยตนเอง และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก เรียกคืน หรือระงับการใช้ตามที่เห็นสมควร

อีกทั้งการบินไทยได้ประเมินสภาพคล่องทางการเงิน โดยจะทยอยจ่ายค่าชดเชย  เป็น12 งวด ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาที่สมัคร

โดยโครงการ MSP B ผู้สมัครช่วงที่1 จะได้รับเงินงวดแรกในเดือนมิ.ย.64 ผู้สมัครช่วงแรก2 จะได้รับเงินงวดแรกในเดือนก.ค.64 ผู้สมัครช่วงแรก3จะได้รับเงินงวดแรกในเดือนส.ค.64ผู้สมัครช่วงแรก4 จะได้รับเงินงวดแรกในเดือนก.ย.64

โครงการ MSP C ผู้สมัครช่วงที่1 จะได้รับเงินงวดแรกในเดือนก.ย.64 ผู้สมัครช่วงแรก2 จะได้รับเงินงวดแรกในเดือนต.ค.64 ผู้สมัครช่วงแรก3จะได้รับเงินงวดแรกในเดือนพ.ย.64ผู้สมัครช่วงแรก4 จะได้รับเงินงวดแรกในเดือนธ.ค.64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :