7 มีนาคม 2021

กระทรวงอุตสาหกรรมเทงบกว่า 20 ล้าน บูมเศรษฐกิจฐานราก

26 Jan 2021 11:20 น.
อ่าน 105 ครั้ง

กระทรวงอุตสาหกรรมเทงบกว่า 20 ล้าน บูมเศรษฐกิจฐานราก

กระทรวงอุตสาหกรรมเทงบกว่า 20 ล้าน หนุนโครงการ OPOAI-C 1 จังหวัด 1 ชุมชน บูมเศรษฐกิจฐานราก


นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมใช้เงินงบประมาณ 64 เบื้องต้นจำนวน 20.46 ล้านบาท ดำเนินการแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน  (One Province One Agro-Industrial Community: OPOAI-C) โดยมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร (Value Added) ให้กับเกษตรกรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร

รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ โดยการนำงานวิจัยและพัฒนา (R&D) มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรม และสอดรับกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 64 ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ทั้ง 76 จังหวัด จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว อาทิ การจัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย การให้ความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์การทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์-ออฟไลน์ การฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่ให้เป็นนักธุรกิจเกษตร กลุ่ม Startup และกลุ่มเอสเอ็มอี (SMEs) คนตัวเล็ก เป็นต้น โดยดำเนินการใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นการดำเนินการที่สำคัญต่อการยกระดับประเทศสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถพึ่งพาตนเองได้”นายกอบชัย กล่าวต่อไปอีกว่า หนึ่งในนโยบายหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ก็คือการผลักดันภาคเกษตรให้เข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Agricultural Industry) ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่กระทรวงฯ ได้ดำเนินการ ซึ่งโครงการ OPOAI-C สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยปีนี้ตั้งเป้าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 6% ต่อปี คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทต่อปี และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ โดยจำนวนผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนาต้องไม่น้อยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงาน

“การดำเนินโครงการ OPOAI-C จะมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์-บรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด รวมถึงการหาช่องทางการตลาด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ในภูมิภาคเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทำยังไงให้อุตสาหกรรมได้ “ไปต่อ” หลังโควิด

“กนอ.”อนุมัติขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง รับ “EEC”

"โควิด-19" ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมร่วงครั้งแรกในรอบ 8 เดือน

กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมรับรองห้องแล็บทดสอบ "กัญชา" รายแรกของไทย

“โควิด”ดันอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือน-เภสัชภัณฑ์โต


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend