เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแบบง่ายๆ “สถานีกลางบางซื่อ”

25 พฤษภาคม 2564

“คมนาคม” เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์กรมขนส่งฯ ที่สถานีกลางบางซื่อ ย้ำลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม และ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ซึ่งในวันที่สองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนกับผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ และบุคลากรด่านหน้าสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับ SMS ตอบกลับแจ้งวันให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และให้เกิดความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะ

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแบบง่ายๆ “สถานีกลางบางซื่อ”

สำหรับช่องทางการลงทะเบียนของผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ เพื่อเข้ารับวัคซีนฯ โดยผ่านผู้ประกอบการขนส่งที่สังกัดอยู่ หัวหน้าวินรถจักรยานยนต์ สหกรณ์ที่สังกัดอยู่ หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th หรือยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 หรือสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก อีกทั้งผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จะมารับบริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ต้องมีการลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า และได้ SMS ยืนยันเท่านั้น 

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแบบง่ายๆ “สถานีกลางบางซื่อ”

ที่ผ่านมากรมการขนส่งทางได้รับโควต้าการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) ที่สถานีกลางบางซื่อ โดยมีเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ

2.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง

จึงขอให้นำเข้าข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้โดยเร่งด่วน ซึ่งจะแจ้งกำหนดวันและเวลาในการฉีดวัคซีนกลับทาง SMS

 

เปิดขั้นตอนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดแบบง่ายๆ “สถานีกลางบางซื่อ”

ทั้งนี้ขั้นตอนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ ดังนี้

1.กรอกคำนำหน้าชื่อ

2.กรอกชื่อ-นามสกุล

3.ระบุเพศ

4.ระบุเบอร์โทรศัพท์

5.ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน

6.ระบุอายุ

7.ระบุวัน/เดือน/ปีเกิด

8.ระบุโรคประจำตัว

9.เลือกคำตอบประเภทรถสาธารณะ

10.ระบุที่อยู่บ้านให้ชัดเจน

11.ระบุ ID LINE

12.ระบุอีเมล์

13.เลขที่ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ

14.ระบุสังกัด/เส้นทางที่ขับขี่รถสาธารณะ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง