“Green Construction” เทคโนโลยีดิจิทัลเคลื่อนนวัตกรรมก่อสร้าง

10 เม.ย. 2564 เวลา 15:00 น.1.1k

“Green Construction” เทคโนโลยีดิจิทัลเคลื่อนนวัตกรรมก่อสร้าง

 

นายชนะ ภูมี  Vice President- Cement and Construction Solution Business และกรรมการบริหาร  CPAC ในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจีเปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ CPAC  ในปี 2564 ว่ามีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ที่คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม และมีบรรษัทภิบาล 

“CPAC จะเพิ่มสัดส่วน Green Construction ผ่านสินค้ารักษ์โลก (Green Products) และบริการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Solution) สร้างรายได้เติบโตต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลก”   

ทั้งนี้ความสำเร็จของ Green Construction เกิดจากการน ำ“เทคโนโลยีดิจิทัล” มาผลักดัน“นวัตกรรมก่อสร้าง” (Digital & Construction Technology) เพื่อนำไปสู่ End to end service solution หรือการตอบโจทย์ลูกค้าครบ จบที่เดียว ตั้งแต่ออกแบบ ก่อสร้าง ดูแลหลังก่อสร้าง ช่วยแก้ปัญหาการก่อสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่ล้าสมัย และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย CPAC มีนวัตกรรมก่อสร้างที่สำคัญ ได้แก่

“Green Construction” เทคโนโลยีดิจิทัลเคลื่อนนวัตกรรมก่อสร้าง

CPAC Drone Solution นวัตกรรมในการประเมินพื้นที่เพื่อให้เห็นภาพรวมของพื้นที่โดยใช้โดรนบินสำรวจ ประเมินระดับความสูงตํ่าของพื้นที่ สภาพแวดล้อมโดยรวม เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบจัดทำผังโครงการ และสามารถใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ลดความผิดพลาดในการก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ เกิดความปลอดภัย ลดเวลาก่อสร้าง 

CPAC BIM  การนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง ทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (Ecosystem) เห็นภาพรวมของงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ สามารถตรวจสอบจุดผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการ เเละเมื่อส่งมอบงานแล้วสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารอาคารต่อไป ลดงานตีกลับ (Reject) , การทำงานซํ้า (Rework) และลดความสูญเสีย (Waste)

CPAC 3D Printing Solution เป็นนวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยออกแบบและควบคุมกระบวนการก่อสร้างด้วยการใช้เครื่องจักร 3D Printer สามารถพิมพ์ รูปโครงสร้างและตัวอาคารตามรูปแบบที่ต้องการ ลดระยะเวลาทำงาน ลดการใช้แรงงาน ลดเศษวัสดุในพื้นที่งานก่อสร้าง และยังประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตตกแต่ง อื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง

“การผลักดัน Green Construction เราต้องการสร้างความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ เจ้าของงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา ช่าง ผู้ให้บริการด้านการก่อสร้าง ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตวัสดุ และ
ผู้จำหน่ายวัสดุ ทั้งในระดับประเทศไปจนถึงระดับท้องถิ่น ความร่วมมือกับภาครัฐในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลระดับ World Class เพื่อยกระดับงานก่อสร้างให้มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เกิดเป็น Green & Wealth Society” 

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,667 วันที่ 4 - 7 เมษายน พ.ศ. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง