สรุปรายละเอียด ขอเอกสารรับรอง "เดินทางข้ามจังหวัด" ได้ที่ไหน

09 ม.ค. 2564 เวลา 22:09 น.2.4k

สรุปรายละเอียด ขอเอกสารับรอง "เดินทางข้ามจังหวัด" ในพื้นที่ 5 จังหวัดจุดเสี่ยงสูงสุด ได้ที่ไหนสรุปที่นี่

จากกรณีที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 ม.ค. 64 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค การยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่ง และการปราบปรามและลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค

 

การออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นไปตามข้อกำหนดฯ รวมทั้งมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) กำหนดคำสั่งขอเอกสารเดินทางข้ามจังหวัด ในพื้นที่ 5 จังหวัด สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ได้ที่ไหนบ้าง"ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมอย่างละเอียดดังนี้ 
 

บุคคลทั่วไป 

  • ขอที่ฝ่ายปกครอง (นายอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง

 

ข้าราชการ

  • หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของตน

 

สถานประกอบการ/หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ

  • ทำการขนส่ง เคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ให้เจ้าของสถานประกอบการ หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดออกหนังสือรับรองได้

บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางเป็นประจำ สามารถออกเอกสารรับรองเป็นห้วงเวลาติดต่อกันได้
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง