ผู้ว่าฯกาญจนบุรี แจ้งประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดขอหนังสือรับรองที่อำเภอ

08 ม.ค. 2564 เวลา 10:01 น. 2.6k

จังหวัดกาญจนบุรีแจ้งประชาชน หากต้องการหนังสือรับรองการเดินทางข้ามจังหวัด สามารถยื่นขอร้องได้ที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (7ม.ค.) กระทรวงมหาดไทย ได้ออกคำสั่งทุกจังหวัดเข้มมาตรการคัดกรองคุมเข้มการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พร้อมได้ออกคำสั่งกำหนดแนวปฏิบัติผู้ประสงค์จะ เดินทางข้ามจังหวัด ออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด อันได้แก่  จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และ สมุทรสาคร  โดยประชาชนที่ต้องการ "หนังสือรับรองเดินทางข้ามจังหวัด" สามารถยื่นคำขอและกรอกแบบฟอร์มเอกสาร เพื่อขอเดินทางข้ามจังหวัดได้

 

ความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดได้แจ้งข้อสั่งการการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป นั้น
 

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 รวมทั้งมาตรการที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) กำหนด 
 จังหวัดจึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงาน และอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการออกหนังสือรับรองการเดินทางให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นในการใช้ประกอบการเดินทางไปในจังหวัดอื่นๆ  

 

 กรณีเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 23 จังหวัด เน้นการตรวจคัดกรองใน 4 ประเด็น

 

1. ตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผู้เดินทาง
2. สอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางจาก ผู้เดินทางให้ชัดเจน
3. ตรวจสอบการติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง
4. บันทึกข้อมูลผู้เดินทาง
5. หากมีผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางข้ามเขตจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอหรือข้าราชการที่นายอำเภอมอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  มีหน้าที่ออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางฯ สำหรับบุคคล           
 

ทั้งนี้ จังหวัดจึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน และอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการตามข้อสั่งการโดยเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัดต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง