ผู้ว่าสตูล วอนประชาชน “งดเดินทางข้ามจังหวัด”

09 ม.ค. 2564 เวลา 11:45 น. 325

ผู้ว่าสตูลวอนประชาชนช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด “งดเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด”

ผู้ว่าสตูล วอนประชาชนช่วยสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด “งดเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

ผู้ว่าสตูล วอนประชาชน “งดเดินทางข้ามจังหวัด”

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสตูล  แจ้งว่า  นายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล  ขอความร่วมมือประชาชน จังหวัดสตูล งดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด  เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกันสกัดกั้นการแพร่กระจายของโควิด-19

ทั้งนี้ การขอความร่วมมือดังกล่าวเพื่อให้การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17)  รวมทั้งมาตรการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) สั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลักในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด

ส่วนการจัดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรอง ให้มอบหมายนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการทุกภาคส่วนจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในเส้นทางรองตามความจำเป็นและเหมาะสม และให้ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้นายอำเภอประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ

แท็กที่เกี่ยวข้อง