เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนดที่ดิน 2566 เกษตรกรกลุ่มไหนได้รับสิทธิ

17 ต.ค. 2566 | 00:19 น.

เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนดที่ดิน 2566 หลังคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เห็นชอบหลักการแปลงที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนด ตรวจสอบด่วนที่นี่เกษตรกรกลุ่มไหนบ้างได้รับสิทธิ

เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนดที่ดิน 2566  ได้รับความสนใจจากเกษตรเกษตรที่ได้รับสิทธิถือครอง ส.ป.ก.4-01 ที่มีอยู่จำนวน 1,628,520 ราย ภายหลัง คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ คปก. มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนดที่ดิน 2566 ใครบ้าง?ได้รับสิทธิ

  • เกษตรกรที่ถือเอกสารสิทธิ์ สปก. อยู่แล้ว และยังใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น ต่อเนื่องมา 10 ปีขึ้นไป จะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน ภายในระยะเวลา 2 ปี
  • โดยได้รับสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์ที่ตนถืออยู่ แต่จะยังไม่ซื้อขายที่ดินดังกล่าวได้ในระยะเวลา 5 ปีจากวันที่ได้รับโฉนด
  • หากในกรณีที่มีความจำเป็นในการกู้ยืม (การจำนอง) หรือจำเป็นจะต้องขายที่ดินที่ได้รับโฉนดนั้นก่อนเวลา 5 ปี ให้ดำเนินการผ่านธนาคารที่ดิน (ที่จะจัดตั้งขึ้น) โดยธนาคารที่ดินจะคิดราคาที่ดินตามราคาประเมินของที่ดินที่มีโฉนด
  • ส่วนเกษตรกรที่ยังไม่ได้เป็นผู้ถือเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สปก. (หรือเป็นผู้ซื้อ/เปลี่ยนมือที่ดิน สปก. นั้น) เกษตรกรจะได้รับการเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดิน หาก (ก) เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตรต่อเนื่องมา 10 ปีขึ้นไป และ (ข) มีเอกสารหรือพยานการทำข้อตกลง/การยินยอมจากผู้ที่มีชื่อในเอกสารสิทธิ์ สปก. รวมถึง (ค) เกษตรกรผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินไม่เกิน 10 ล้านบาท เกษตรกรดังกล่าวจะสามารถเปลี่ยน สปก. เป็นโฉนดได้ไม่เกิน 50 ไร่

 

เปลี่ยน ส.ป.ก.เป็นโฉนดที่ดิน 2566

 

ล่าสุด นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ชัยนาท พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นอกจากนี้ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะทำงาน เจ้าหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป.

ที่มา: สำนักงานปฏิรูปที่ดิน