"ธรรมนัส" เปิดเงื่อนไข "เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01” เป็นโฉนด 22 ล้านไร่ได้เฮ

12 ต.ค. 2566 | 07:55 น.

“ธรรรมนัส” เปิดเงื่อนไข "เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดิน ต้องถือครองไม่น้อยกว่า 5 ปี พบเกษตรกรเข้าเงื่อนไข 1.6 ล้านราย เนื้อที่รวม กว่า 22 ล้านไร่ ยันแจกโฉนดฉบับแรก ภายใน 15 ม.ค. 67

วันที่ 12 ตุลาคม 2566  ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.)  ครั้งที่ 5/2566 และเปิดเผยหลังการประชุมว่า  วันนี้ที่ประชุม คปก. ได้มีมติที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร คือ  เห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อยกระดับเป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำคัญ

\"ธรรมนัส\" เปิดเงื่อนไข \"เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01” เป็นโฉนด 22 ล้านไร่ได้เฮ

 1. การจัดที่ดินยังคงเป็นไปเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามศักยภาพของพื้นที่
 2. ฃสามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามที่กฎหมายกำหนด
 3. ต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนที่ ส.ป.ก. กำหนด
 4. สามารถใช้ค้ำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ทุกแห่ง โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs)

\"ธรรมนัส\" เปิดเงื่อนไข \"เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01” เป็นโฉนด 22 ล้านไร่ได้เฮ

5.ต้องถือครอง ส.ป.ก. 4-01 และทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไข จำนวน 1,628,520 ราย เอกสารสิทธิรวม 2,205,561 ฉบับ เนื้อที่รวม 22,079,407.67 ไร่ ทั้งนี้ ส.ป.ก.จะเป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่าง ๆ เอง

 

\"ธรรมนัส\" เปิดเงื่อนไข \"เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01” เป็นโฉนด 22 ล้านไร่ได้เฮ ร้อยเอกธรรมนัส  กล่าวว่า ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” วงเงิน 22.5 ล้านบาท เพื่อให้ ส.ป.ก. นำไปใช้จ่ายเพื่อเร่งรัดและติดตามให้ทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ถึงแก่ความตายมาแจ้งขอรับสิทธิการจัดที่ดินแทนที่ (รับมรดก) ซึ่งยังไม่มาแสดงตนอีก จำนวน  171,434 ราย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ตามมติ คปก. ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ที่เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

\"ธรรมนัส\" เปิดเงื่อนไข \"เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01” เป็นโฉนด 22 ล้านไร่ได้เฮ

นอกจากนี้ยัง เห็นชอบ “โครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกหนี้เงินกู้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามนโยบายรัฐบาล ระยะเวลา 3 ปี” ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2554 โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

\"ธรรมนัส\" เปิดเงื่อนไข \"เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01” เป็นโฉนด 22 ล้านไร่ได้เฮ

1.เงินต้นเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไม่เกิน 300,000 บาท 

 

2. สถานะเป็นลูกหนี้ปกติ สามารถขอผ่อนผันการชำระเงินต้นรายงวดและงดเว้นดอกเบี้ยเงินกู้ของเงินรายงวดที่ครบกำหนดชำระ โดยระยะแรกดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567

\"ธรรมนัส\" เปิดเงื่อนไข \"เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01” เป็นโฉนด 22 ล้านไร่ได้เฮ

หลังจากครบระยะแรกจะมีการประเมินผลเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและดำเนินการระยะ 2 และ 3 ต่อไป โดยมีเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขโครงการนี้ จำนวน 17,806 ราย คิดเป็นต้นเงินที่พักชำระหนี้รวม 630 ล้านบาท และเป็นดอกเบี้ยที่งดเว้นรวมปีละ 25.2 ล้านบาท ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขสามารถยื่นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ ส.ป.ก.จังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

\"ธรรมนัส\" เปิดเงื่อนไข \"เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01” เป็นโฉนด 22 ล้านไร่ได้เฮ

ร้อยเอกธรรมนัส  ยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า “โฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฉบับแรกจะสามารถแจกให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 อย่างแน่นอน หลังจากนั้นเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี ส.ป.ก.จังหวัดทุกจังหวัดจะเริ่มทยอยออกโฉนดให้กับพี่น้องเกษตรกรในทุกจังหวัดและคาดว่าจะออกโฉนดได้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 5 ปี”

พร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนให้ทายาทเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายเร่งมาแจ้งขอรับการจัดที่ดินแทนที่ (รับมรดก) เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนเอกสารสิทธิจาก ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ส.ป.ก. ทุกจังหวัด และบริการ Mobile Unit ของ ส.ป.ก. ที่ออกให้บริการในพื้นที่

เปิดเงื่อนไข "เปลี่ยน ส.ป.ก. 4-01” เป็นโฉนด