svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสธ.คุม"ช่อดอกกัญชา"แล้ว ต้องขออนุญาตจำหน่าย

23 พฤศจิกายน 2565

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ.2565 คุมช่อดอกกัญชา ต้องขออนุญาตจำหน่าย ห้ามขายผ่านตู้จำหน่ายอัตโนมัติ ห้ามโฆษณาสมุนไพรทุกช่องทาง

วันนี้(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ. ) เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ.2565 ลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 พ.ย. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับนี้ เป็นฉบับปรับปรุงจากประกาศฉบับเดิม เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2565 ที่ระบุให้กัญชา กัญชงทั้งต้น เป็นสมุนไพรควบคุม โดยประกาศล่าสุดปรับเหลือเพียง “ช่อดอกกัญชา” ที่เป็นสมุนไพรควบคุม

 

ทั้งนี้ผู้ใดประสงค์จะศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 46 และผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 

  • ผู้รับใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย ส่งออก จำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าต้องจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มา การนำไปใช้ และจำนวนที่เก็บไว้ ณ สถานประกอบการ และให้รายงานข้อมูลนั้นต่อนายทะเบียนตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

  • ผู้รับใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ต้องแจ้งรายละเอียดการส่งออกต่อผู้อนุญาตเป็นรายครั้ง ตามแบบที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

  • ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

 

  • ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ให้กับ นักเรียน นิสิตหรือ นักศึกษา

 

  • ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการสูบในสถานที่ประกอบการ เว้นแต่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้านที่ได้รับการรับรองตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 

 

  • ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

  • ห้ามโฆษณาสมุนไพรควบคุมในทุกช่องทางเพื่อการค้า

 

  • ห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุม หรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ในสถานที่  วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ,หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ,สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสธ.คุม"ช่อดอกกัญชา"แล้ว ต้องขออนุญาตจำหน่าย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสธ.คุม"ช่อดอกกัญชา"แล้ว ต้องขออนุญาตจำหน่าย