คลังเร่งรัดติดตาม “ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ” เบิกจ่ายงบ

23 ก.พ. 2567 | 05:16 น.

รมช.คลัง ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเข้มข้น เร่งรัด “ส่วนราชการ-รัฐวิสากิจ” เบิกจ่ายงบพลางก่อน พร้อมเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง รองบปี 67 บังคับใช้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 ก.พ.67 ที่ผ่านมา ว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เบิกจ่ายแล้ว 1,322,916 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.64 ของจำนวนเงินจัดสรร 1,816,497 ล้านบาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ จำแนกเป็น

  • รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,104,510 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66.29
  • รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายแล้วจำนวน 69,755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.38
  • เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้วจำนวน 70,723 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.17 (ของวงเงินกันปี 2566 จำนวน 160,130 ล้านบาท)  

สำหรับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้กำหนดเป้าหมายฯ ในภาพรวมร้อยละ 93 การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำร้อยละ 98 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ 75 และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100 

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 77 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ให้เร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายใน 5 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร เพื่อให้สำนักงานในส่วนภูมิภาคดำเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันต่อไป 

2. รายการลงทุนปีเดียวให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 สำหรับรายการผูกพันใหม่ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2567 

3. ให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณกำกับดูแล บริหารจัดการเร่งรัดการดำเนินการ เพื่อให้สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

สำหรับการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ให้ดำเนินการดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบงบลงทุน และเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  

2. ให้เร่งลงนามในสัญญาภายในเดือนมีนาคม 2567 สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

3. ให้ปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมกราคม 2567 - มิถุนายน 2567 (Front - Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย 

4. ให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี 2567 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567 

5. ให้กระทรวงเจ้าสังกัดกำกับดูแลการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้รวดเร็วขึ้น โดยให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็ว

รวมทั้งลดระยะเวลาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การดำเนินงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น  รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิน  ก่อนมีตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่คู่สัญญาของส่วนราชการด้วย