พาณิชย์ ดีล BJC-MAKRO-สหพัฒน์ ร่วมสร้าง ‘สมาร์ทโชห่วย’

22 ม.ค. 2567 | 06:52 น.

พาณิชย์ ดีล BJC-MAKRO-สหพัฒน์ 3 ผู้ผลิต-ผู้จัดจำหน่าย ค้าส่ง-ค้าปลีกรายใหญ่ เสริมแกร่ง สร้าง ‘สมาร์ทโชห่วย’ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้ชุมชน 

KEY

POINTS

 • ประเทศไทยมีผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีกรวมกว่า 400,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 370,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เกินกว่า 80% เป็นโชห่วยรายเล็กที่กระจายอยู่ในชุมชน หมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ 
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หารือร่วมกับพันธมิตร บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) , บริษัท ซีพีแอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (MAKRO) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมกันสร้าง สมาร์ทโชห่วย
 • ตั้งเป้าหมาย 3 ประการ เพิ่มรายได้-ลดต้นทุน-สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เน้นด้านการส่งเสริมพัฒนา 3 ด้านสำคัญ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับพันธมิตรที่เป็นผู้ผลิต-ผู้จัดจำหน่าย ค้าส่ง-ค้าปลีกรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) , บริษัท ซีพีแอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (MAKRO) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME ตลอดไปถึงร้านโชห่วยในท้องถิ่น 

โดยวาระสำคัญ คือการสร้างโอกาสและพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจค้า SME และร้านโชห่วยของไทย เติมความรู้ที่จำเป็น ทั้งการเสริมทักษะองค์ความรู้ด้านต่างๆ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยบริหารจัดการภายในร้านค้า ยกระดับให้เป็น ‘สมาร์ทโชห่วย’ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการค้าส่ง-ค้าปลีกรวมกว่า 400,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 370,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เกินกว่า 80% เป็นโชห่วยรายเล็กที่กระจายอยู่ในชุมชน หมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ 

สำหรับ BJC, MAKRO และ สหพัฒน์ฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับกรมฯ โดยใช้จุดแข็งของแต่ละบริษัทฯ สนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่เสริมศักยภาพทุกด้านให้ผู้ประกอบการ โดยจะร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดช่วงเวลา รูปแบบ และแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งร้านและขนาดโชห่วยแต่ละแห่งเพื่อให้ง่ายต่อการเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้และส่งต่อเทคโนโลยี 

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC

 • ร่วมจัดสัมมนาทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดย BJC จัดส่งวิทยากรเข้าร่วมให้ความรู้ผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการร้านค้า
 • เป็นพันธมิตรโครงการ ‘สมาร์ทโชห่วย พลัส’ ร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้ร้านค้าใช้เทคโนโลยี POS เป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการ

บริษัท ซีพีแอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO

 • ร่วมจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านบัญชี ภาษี การทำประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาร้านค้า
 • สนับสนุนให้มีการจดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคล และพร้อมเป็นสื่อกลางส่งต่อข้อมูลของกรมฯ ไปยังร้านค้าโชห่วยที่เป็นสมาชิกของ MAKRO
 • ซีพีแอ๊กซ์ตร้าจะเชิญกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะตัวแทนภาครัฐที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเข้าร่วมงานและออกบูธให้คำปรึกษา แนะนำ และร่วมเป็นวิทยากร ในงาน ‘ตลาดนัดโชห่วย’ ครั้งที่ 14 วันที่ 21 - 24 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จ.ขอนแก่น และงาน ‘ตลาดนัด โชห่วยภูมิภาค’ ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2567 จำนวน 6 ครั้ง 6 ภูมิภาค

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)

 • ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโชห่วยด้านการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า
 • การจัดเรียงสินค้าที่ถูกต้องตามหลักสากล
 • การคัดเลือกสินค้าที่เหมาะสมมาจำหน่ายภายในร้าน
 • การเชิญชวนและคัดกรองผู้ประกอบการเข้าร่วมการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาร้านค้าต้นแบบและโครงการสมาร์ทโชห่วย พลัส ในปี 2567
 • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรม/สัมมนา และหลักสูตร e-Learning ต่างๆ ของกรมฯ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วย
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ให้แก่ร้านค้า การออกงานแสดงสินค้า
 • จัดโปรโมชันพิเศษให้แก่ร้านค้าอย่างต่อเนื่อง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกตั้งแต่ขนาดเล็ก ได้แก่ ร้านค้าปลีกรายย่อย หรือ ร้านค้าโชห่วย ไปจนถึงร้านค้าขนาดกลาง-ใหญ่ ได้แก่ ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นในระดับอำเภอ/จังหวัด โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1) เพิ่มรายได้  2) ลดต้นทุน และ 3) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ และเน้นด้านการส่งเสริมพัฒนาออกเป็น 3 ด้าน คือ 

 • ด้านที่ 1 การเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าโชห่วย จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานพันธมิตรที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจค้าส่งค้าปลีก 
 • ด้านที่ 2 พัฒนาร้านค้าให้เป็น ‘สมาร์ทโชห่วย’ ดำเนินการครอบคลุม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการพัฒนาด้านการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า ตามหลัก 5 ส (สวย สะอาด สว่าง สะดวก สบาย) และด้านการส่งเสริมใช้ระบบ POS โดยจัดทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้ความรู้ในการนำระบบ POS (Point of Sale) มาใช้บริหารจัดการภายในร้าน 
 • ด้านที่ 3 การยกระดับร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นให้เป็น ‘ร้านค้าต้นแบบ’ ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นขนาดกลาง-ใหญ่ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้านต่างๆ อาทิ การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ลูกค้าและการตลาด สารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม บุคลากร การจัดซื้อและบริหารจัดการโลจิสติกส์  การบริหารการขาย 

ลำดับต่อไป กรมฯ จะเดินหน้าขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรรายอื่นๆ ที่มีความเข้มแข็งแต่ละด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันได้ทุกตลาดและเติบโตอย่างเป็นระบบ เช่น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีกอันดับต้นของประเทศ ที่มีทั้งประสบการณ์ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจค้าส่ง/โชห่วยและธุรกิจร้านอาหารของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน