จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ลงทะเบียนวันสุดท้าย

07 ธันวาคม 2566

จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 รอบแรกวันสุดท้ายแล้วรีบตัดสินใจ คลิกแบบฟอร์มลงทะเบียนด่วน กรมบัญชีกลาง เผยหากพลาดรอบนี้ลงทะเบียนอีกทีวันที่ 1-15 ธันวาคม 2567

จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ กรมบัญชีกลาง ได้เปิดให้ลงทะเบียนรอบแรกตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2566 ถ้าพลาดรอบนี้ลงทะเบียนอีกรอบในวันที่ 1-15 ธันวาคม 2567

การรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ 2 รอบ

กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ประสงค์จะรับเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 2 รอบ

ยื่นแบบแสดงความประสงค์ฯ ต่อส่วนราชการ โดยไม่ต้องส่งให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

 • แบบ 1 ขรก. ยื่นภายในวันที่ 1 - 15 ธ.ค. 66 จะได้รับเงินเดือนตั้งแต่ ม.ค. 67 เป็นต้นไป
 • แบบ 1 ลจ. ยื่นภายในวันที่ 1 - 15 ก.พ. 67 จะได้รับค่าจ้า ตั้งแต่ มี.ค. 67 เป็นต้นไป

เงินเข้าบัญชี

 • รอบแรก - วันที่ 16 ของเดือน (ตรงกับวันหยุดเลื่อนขึ้น)
 • รอบสอง - ก่อนวันทำการสุดท้าย 3 วันทำการ่

 

 

แบบแสดงความประสงค์ของข้าราชการ มี 3 แบบ

แบบ 1 ขรก.

 • สำหรับข้าราชการที่ประสงค์เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ ยื่นแบบภายในวันที่ 1 - 15 ธ.ค. 66 เท่านั้น
 • ส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 ธ.ค. 66

แบบ 2 ขรก.

 •  สำหรับข้าราชการที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับเงินเดือน ยื่นแบบภายในวันที่ 1 - 15 ธ.ค. ของทุกปี
 • ส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 s.ค. ของทุกปี

แบบ 3 ขรก.

 • สำหรับข้าราชการที่ประสงค์เลือกรับเงินเดือน 2 รอบ และยังไม่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลจ่ายตรงฯเช่น บรรจุใหม่/กลับเข้ารับราชการ/โอนย้ายส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่บรรจุหรือ วันกลับเข้ารับราชการหรือ โอนย้าย

ลงทะเบียนจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

 

แบบแสดงความประสงค์ของลูกจ้างประจำ มี 2 แบบ

แบบ 1 ลจ

 • สำหรับลูกจ้างประจำที่ประสงค์เลือกรับค่าจ้าง 2 รอบ ยื่นแบบภายในวันที่ 1 - 15 ก.พ. 67 เท่านั้น
 •  ส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 ก.พ. 67

แบบ 2 ลจ

 •  สำหรับลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการรับค่าจ้าง ยื่นแบบภายในวันที่ 1 - 15 ร.ค. ของทุกปี
 • ส่วนราชการบันทึกแบบฯ ในระบบ e-Payroll ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ร.ค. ของทุกปี

สามารถดาวน์โหลด

แบบแสดงความประสงค์ฯ

 • ผ่านเว็บไซต์ www.cgd.go.th
 • หรือแอปพลิเคชัน CGD หรือ ตาม QR Code
 • แบบฟอร์มลงทะเบี่ยนทั้งหมด (คลิก) 

ที่มา: กรมบัญชีกลาง