เปิดงบกองทัพ 2567 กลาโหม อู้ฟู่ รัฐบาลจัดงบเพิ่ม 3,821 ล้าน

22 พ.ย. 2566 | 23:16 น.

เปิดงบกองทัพ ทั้ง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย ภายใต้งบประมาณปี 2567 หลังสำนักงบประมาณ จัดสรรงบกระทรวงกลาโหม เพิ่มจากปีก่อน 3,821 ล้าน เช็ครายละเอียดรวมไว้ที่นี่

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ล่าสุด ได้เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่ สำนักงบประมาณ เสนอ มีกรอบวงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท โดยหนึ่งในกระทรวงที่ได้รับความสนใจ และถูกสังคมจับตาคงหนี้ไม่พ้น กระทรวงกลาโหม โดยในปีงบประมาณใหม่ กองทัพได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า 3,821 ล้านบาท

โดยจากการตรวจสอบรายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงกลาโหม พบว่า ในปี 2567 กระทรวงกลาโหมได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงินรวม 198,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ได้รับจัดสรร 194,498 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 3,821 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วน 1.96% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เมื่อลงลึกไปในรายละเอียดของงบประมาณกระทรวงกลาโหม แยกเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด และแต่ละกองทัพ มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 9,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45 ล้านบาท แยกเป็นแผนงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 4,131 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.2 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 4,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 538 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 17 ล้านบาท เท่าเดิม 
 • แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 1.9 ล้านบาท เท่าเดิม
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 1,024 ล้านบาท ลดลง 502 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านบาท
 • แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2.1 ล้านบาท เท่าเดิม

กองทัพบก 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 95,924 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,423 ล้านบาท แยกเป็นแผนงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 61,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,395 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 13,367 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 491 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 291 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.4 ล้านบาท  
 • แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 13 ล้านบาท ลดลง 2.4 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  2,923 ล้านบาท ลดลง 54 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 16,943 ล้านบาท ลดลง 503 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท
 • แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 531 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70 ล้านบาท
 • แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 195 ล้านบาท ลดลง 306,800 บาท

กองทัพเรือ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 41,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,019 ล้านบาท แยกเป็นแผนงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 21,266 ล้านบาท ลดลง 244 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 3,799 ล้านบาท ลดลง 796 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 350 ล้านบาท  
 • แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86,600 บาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 14,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,109 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 178 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท
 • แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140,700 บาท
 • แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,700 บาท 
 • แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 284 ล้านบาท ลดลง 422 ล้านบาท

 

เปิดงบกองทัพ 2567 กลาโหม อู้ฟู่ รัฐบาลจัดงบเพิ่ม 3,821 ล้าน

 

กองทัพอากาศ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 36,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 697 ล้านบาท แยกเป็นแผนงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 14,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 331 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 3,936 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 151 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท  
 • แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 6.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 17,861 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9 ล้านบาท
 • แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท

กองบัญชาการกองทัพไทย 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 14,771 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 287 ล้านบาท แยกเป็นแผนงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 7,353 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 1,539 ล้านบาท ลดลง 71 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท  
 • แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 6.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 5,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท
 • แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบาท
 • แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 44 ล้านบาท เท่าเดิม
 • แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 23 ล้านบาท เท่าเดิม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

ได้รับจัดสรรงบประมาณ 850 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 349 ล้านบาท แยกเป็นแผนงานต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • แผนงานบุคลากรภาครัฐ 281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.6 ล้านบาท
 • แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58 ล้านบาท 
 • แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 497 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 332 ล้านบาท
 • แผนงานบูรณาการการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 13 ล้านบาท ลดลง 49 ล้านบาท