svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม. ถกกรอบ งบประมาณ 67 กว่า 3.48 ล้านล้าน ปรับค่าจ้างตามฝีมือแรงงาน

20 พฤศจิกายน 2566

วาระครม. วันนี้ สำนักงบประมาณ ชงงบประมาณปี 2567 กว่า 3.48 ล้านล้าน พร้อมหารืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และข้อเสนอชดเชยตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน เช็ควาระสำคัญที่เสนอรวมไว้ที่นี่

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังจากเดินทางกลับมาจากการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 (2023 APEC Economic Leaders’Meeting) ณ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวาระสำคัญที่เสนอเข้ามาหลายเรื่อง

โดยสำนักงบประมาณ จะเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ครม.พิจารณาเห็นชอบ โดยมีกรอบวงเงินรวม 3.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท จำนวน 295,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3% 

ขณะที่ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ จำนวน 2.787 ล้านบาท ส่วนเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุล จำนวน 693,000 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวงเงิน 695,000 ล้านบาท จำนวน 2,000 ล้านบาท หรือลดลง 0.3%

 

ภาพประกอบข่าว การประชุมครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล

ส่วนกระทรวงแรงงาน เสนอการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ที่ประชุมพิจารณา

สำหรับการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ผ่านมา คณะกรรมการค่าจ้าง มีมติเห็นชอบให้มีการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 54 สาขา ใน 3 ระดับฝีมือ เช่น ช่างเย็บผ้า ระดับ 1 จากเดิมวันละ 345 บาท เป็น 370 บาท ช่างปูกระเบื้องต้นและพื้น ระดับ 1 จาก 450 บาท เป็น 485 บาท ช่างไฟฟ้าอาคาร ระดับ 1 จาก 440 บาท เป็น 470 บาท ช่างซ่อมเครื่องยนต์ จาก 400 บาท เป็น 430 บาท เป็นต้น 

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18-22 ได้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือไปแล้ว 129 สาขา ซึ่งอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานจะมีผลใช้บังคับ 90 วัน หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พร้อมกันนี้ยังต้องติดตามด้วยว่า ที่ประชุมครม.จะมีการหารือเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดี 120 บาท/ตัน เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 สำหรับปีการผลิต 2565/2566 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมนำเสนอเข้ามาด้วยหรือไม่

 

ภาพประกอบข่าว การประชุมครม. ที่ทำเนียบรัฐบาล

วาระครม.วันนี้

  • กระทรวงการคลัง เสนอขอขยายระยะเวลาการดำเนินการตามมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอขอความเห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือที่ทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ รอบปี ค.ศ. 2023-2029 (Country Programme Framework:CPF)

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกับกระทรวงการต่างประเทศ การค้า และการพัฒนาแห่งประเทศแคนาดา 

  • กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 พ.ศ. ....

  • กระทรวงการคลัง เสนอรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • กระทรวงพาณิชย์ เสนอรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนกันยายนและเก้าเดือนแรกของปี 2566 
  • กระทรวงยุติธรรม เสนอรายงานผลการประชุมรัฐมนตรียุติธรรมอาเซียน-ญี่ปุ่น สมัยพิเศษ (ASEAN-Japan Special meeting of Justice Ministers:AJAMJ) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
  • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ...